Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Sudu

Radna mesta, potreban broj državnih službenika na svakom radnom mestu i uslovi za rad na svakom radnom mestu u državnom organu određuju se pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu, propisano je Zakonom o državnim službenicima, a Zakonom o uređenju sudova da broj sudskog osoblja određuje predsednik suda aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, u skladu sa kadrovskim planom.

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u sudu donosi predsednik suda, iz prethodno datu saglasnot ministra pravde.

Pravilnikom se utvrđuju: unutrašnje organizacione jedinice, njihov delokrug i međusobni odnos; rukovođenje unutrašnjim jedinicama; ovlašćenja i odgovornosti rukovodilaca unutrašnjih jedinica; nazivi radnih mesta na kojima rade državni službenici na položaju i opisi njihovih poslova; nazivi radnih mesta sa opisom poslova i zvanjem za državne službenike na izvršilačkim radnim mestima, odnosno vrste u koje su razvrstana radna mesta nameštenika; potreban broj državnih službenika i nameštenika za svako radno mesto i uslovi za svako radno mesto u Vrhovnom kasacionom sudu. 

Poslove na radnim mestima utvrđenim Pravilnikom obavlja sudsko osoblje. Sudsko osoblje čine državni službenici i nameštenici zaposleni u sudu.