Nadležnost i sastav sudova

NADLEŽNOST SUDOVA

Nadležnost sudova Republike Srbije u materiji zaštite prava na suđenje u razumnom roku regulisana je odredbama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Pored toga:

Nadležnost osnovnog suda

regulisana je Zakonom o uređenju sudova i Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava.

 • Osnovni sud u prvom stepenu sudi za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do deset i deset godina ako za pojedina od njih nije nadležan drugi sud i odlučuje o molbi za prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude za krivična dela iz svoje nadležnosti.
 • Osnovni sud u prvom stepenu sudi u građanskopravnim sporovima ako za pojedine od njih nije nadležan drugi sud i vodi izvršne i vanparnične postupke za koje nije nadležan neki drugi sud.
 • Osnovni sud u prvom stepenu sudi u stambenim sporovima; sporovima povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa; o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa; o naknadi štete koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom; sporovima povodom zadovoljavanja stambenih potreba na osnovu rada.
 • Osnovni sud pruža građanima pravnu pomoć, međunarodnu pravnu pomoć ako nije nadležan drugi sud i vrši druge poslove određene zakonom.
 • Prvi osnovni sud u Beogradu nadležan je za međunarodnu pravnu pomoć za područja Prvog, Drugog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu.

Nadležnost višeg suda

regulisana je Zakonom o uređenju sudova i Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava.

Viši sud u prvom stepenu:

 • sudi za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena kazna zatvora preko deset godina;
 • sudi za krivična dela: protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, protiv Vojske Srbije; odavanje državne tajne; odavanje službene tajne; krivično delo propisano zakonom koji uređuje tajnost podataka; pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja; izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti; povreda teritorijalnog suvereniteta; udruživanje radi protivustavne delatnosti; povreda ugleda Republike Srbije; povreda ugleda strane države ili međunarodne organizacije; pranje novca; kršenje zakona od strane sudije, javnog tužioca i njegovog zamenika; ugrožavanje bezbednosti vazdušnog saobraćaja; ubistvo na mah; silovanje; obljuba nad nemoćnim licem; obljuba zloupotrebom položaja; otmica; trgovina maloletnim licima radi usvojenja; nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi i javnom skupu; primanje mita; zloupotreba položaja odgovornog lica (član 234. stav 3. Krivičnog zakonika); zloupotreba u javnim nabavkama (član 234a stav 3. Krivičnog zakonika);
 • sudi u krivičnom postupku prema maloletnim učiniocima krivičnih dela;
 • odlučuje o molbi za prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude za krivična dela iz svoje nadležnosti;
 • odlučuje o zahtevima za rehabilitaciju;
 • odlučuje o zabrani rasturanja štampe i širenja informacija sredstvima javnog informisanja;
 • sudi u građanskopravnim sporovima kad vrednost predmeta spora omogućuje izjavljivanje revizije; u sporovima o autorskim i srodnim pravima i zaštiti i upotrebi pronalazaka, industrijskog dizajna, modela, uzoraka, žigova, oznaka geografskog porekla, topografije integrisanih kola, odnosno topografije poluprovodničkih proizvoda i oplemenjivača biljnih sorti ako nije nadležan drugi sud; u sporovima o osporavanju ili utvrđivanju očinstva i materinstva; u sporovima za zaštitu od diskriminacije i zlostavljanja na radu; u sporovima o objavljivanju ispravke informacije i odgovora na informaciju zbog povrede zabrane govora mržnje, zaštite prava na privatni život, odnosno prava na lični zapis, propuštanja objavljivanja informacije i naknade štete u vezi sa objavljivanjem informacije;
 • sudi u sporovima povodom štrajka; povodom kolektivnih ugovora ako spor nije rešen pred arbitražom; povodom obaveznog socijalnog osiguranja ako nije nadležan drugi sud; povodom matične evidencije; povodom izbora i razrešenja organa pravnih lica ako nije nadležan drugi sud.

Viši sud u drugom stepenu odlučuje o žalbama na odluke osnovnih sudova:

 • o merama za obezbeđenje prisustva okrivljenog;
 • za krivična dela za koje je propisana novčana kazna i kazna zatvora do pet godina;
 • na rešenja u građanskopravnim sporovima; na presude u sporovima male vrednosti; u vanparničnim postupcima
 • Viši sud vodi postupak za izručenje okrivljenih i osuđenih lica, pruža međunarodnu pravnu pomoć u postupcima za krivična dela iz svoje nadležnosti, izvršava krivičnu presudu inostranog suda, odlučuje o priznanju i izvršenju stranih sudskih i arbitražnih odluka ako nije nadležan drugi sud, odlučuje o sukobu nadležnosti osnovnih sudova sa svog područja, obezbeđuje i pruža pomoć i podršku svedocima i oštećenima i vrši druge poslove određene zakonom;
 • Odlučuje i o zahtevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u vezi sudskog postupka pred osnovnim sudom.
 • Samo Viši sud u Beogradu nadležan je da u prvom stepenu odlučuje o zabrani rasturanja štampe i širenja informacija u sredstvima javnog informisanja i da sudi u sporovima o objavljivanju ispravke informacije i odgovora na informaciju, zbog povrede zabrane govora mržnje, zaštite prava na privatni život, odnosno prava na lični zapis, propuštanja objavljivanja informacije i naknadi štete u vezi sa objavljivanjem informacije za teritoriju Republike Srbije.
 • Viši sud u Beogradu nadležan je i za sporove o autorskim i srodnim pravima i zaštiti i upotrebi pronalazaka, industrijskog dizajna, modela, uzoraka, žigova, oznaka geografskog porekla, topografije integrisanih kola, odnosno topografije poluprovodničkih proizvoda i oplemenjivača biljnih sorti za teritoriju Republike Srbije.

Nadležnost apelacionog suda

regulisana je Zakonom o uređenju sudova.

Apelacioni sud odlučuje o žalbama:

 • na odluke viših sudova;
 • na odluke osnovnih sudova u krivičnom postupku, ako za odlučivanje o žalbi nije nadležan viši sud;
 • na presude osnovnih sudova u građanskopravnim sporovima, ako za odlučivanje o žalbi nije nadležan viši sud.;
 • Apelacioni sud odlučuje o sukobu nadležnosti nižih sudova sa svog područja ako za odlučivanje nije nadležan viši sud, o prenošenju nadležnosti osnovnih i viših sudova kad su sprečeni ili ne mogu da postupaju u nekoj pravnoj stvari i vrši druge poslove određene zakonom;
 • Apelacioni sudovi održavaju zajedničke sednice i obaveštavaju Vrhovni sud o spornim pitanjima od značaja za funkcionisanje sudova u Republici Srbiji i ujednačavanje sudske prakse;
 • Apelacioni sudovi odlučuju i o zahtevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u vezi sudskog postupka pred višim sudom.

Nadležnost Vrhovnog suda

Nadležnost privrednog suda

regulisana je Zakonom o uređenju sudova i Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava.

Privredni sud postupa u prvom stepenu.

Sudi:

 • u sporovima između domaćih i stranih privrednih društava, preduzeća, zadruga i preduzetnika i njihovih asocijacija (privredni subjekti), u sporovima koji nastanu između privrednih subjekata i drugih pravnih lica u obavljanju delatnosti privrednih subjekata, kao i kad je u navedenim sporovima jedna od stranaka fizičko lice ako je sa strankom u odnosu materijalnog suparničarstva;
 • u sporovima o autorskim i srodnim pravima i zaštiti i upotrebi pronalazaka, industrijskog dizajna, modela, uzoraka, žigova, oznaka geografskog porekla, topografije integrisanih kola, odnosno topografije poluprovodničkih proizvoda i oplemenjivača biljnih sorti koji nastanu između subjekata iz tačke 1. ovog stava; u sporovima povodom izvršenja i obezbeđenja iz nadležnosti privrednih sudova, a u sporovima povodom odluka izabranih sudova samo kad su donete u sporovima iz tačke 1. ovog stava;
 • u sporovima koji proizlaze iz primene Zakona o privrednim društvima ili primene drugih propisa o organizaciji i statusu privrednih subjekata, kao i u sporovima o primeni propisa o privatizaciji i hartijama od vrednosti;
 • u sporovima o stranim ulaganjima; o brodovima i vazduhoplovima, plovidbi na moru i unutrašnjim vodama i sporovima u kojima se primenjuju plovidbeno i vazduhoplovno pravo, izuzev sporova o prevozu putnika; o zaštiti firme; povodom upisa u sudski registar; povodom reorganizacije, sudske i dobrovoljne likvidacije i stečaja osim sporova za utvrđenje postojanja zasnivanja i prestanka radnog odnosa koji su pokrenuti pre otvaranja stečaja.
 • Privredni sud vodi postupak za upis u sudski registar pravnih lica i drugih subjekata, ako za to nije nadležan drugi organ; vodi postupak stečaja i reorganizacije; određuje i sprovodi izvršenje na osnovu verodostojnih isprava kada se odnose na lica iz stava 1. tačka 1. ovog člana, određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje odluka privrednih sudova, a odluka izabranih sudova samo kad su donete u sporovima iz stava 1. tačka 1. ovog člana; odlučuje o priznanju i izvršenju stranih sudskih i arbitražnih odluka donetih u sporovima iz stava 1. tačka 1. ovog člana; određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje na brodovima i vazduhoplovima; vodi vanparnične postupke koji proizlaze iz primene Zakona o privrednim društvima.
 • Privredni sud odlučuje o privrednim prestupima i s tim u vezi o prestanku zaštitne mere ili pravne posledice osude;
 • Privredni sud pruža međunarodnu pravnu pomoć za pitanja iz svoje nadležnosti i vrši i druge poslove određene zakonom.

Samo Privredni sud u Beogradu nadležan je za sporove o autorskim i srodnim pravima i zaštiti i upotrebi pronalazaka, industrijskog dizajna, modela, uzoraka, žigova, oznaka geografskog porekla, topografije integrisanih kola, odnosno topografije poluprovodničkih proizvoda i oplemenjivača biljnih sorti za teritoriju Republike Srbije.

Nadležnost Privrednog apelacionog suda

regulisana je Zakonom o uređenju sudova.

 • Privredni apelacioni sud odlučuje o žalbama na odluke privrednih sudova i drugih organa;
 • Privredni apelacioni sud odlučuje o sukobu nadležnosti i o prenošenju nadležnosti privrednih sudova, utvrđuje pravne stavove radi jedinstvene primene zakona iz nadležnosti privrednih sudova i vrši druge poslove određene zakonom;
 • Odlučuje o zahtevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u vezi sudskog postupka pred privrednim sudom.

Nadležnost prekršajnog suda

regulisana je Zakonom o uređenju sudova.

Prekršajni sud u prvom stepenu sudi u prekršajnim postupcima ako nije nadležan organ uprave, pruža međunarodnu pravnu pomoć u okviru svoje nadležnosti i vrši druge poslove određene zakonom.

Nadležnost Prekršajnog apelacionog suda regulisana je Zakonom o uređenju sudova.

 • Prekršajni apelacioni sud odlučuje o žalbama na odluke prekršajnih sudova, o žalbama na odluke koje u prekršajnom postupku donose organi uprave, o sukobu i prenošenju mesne nadležnosti prekršajnih sudova i vrši druge poslove određene zakonom;
 • Odlučuje o zahtevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u vezi sudskog postupka pred prekršajnim sudom.

Nadležnost Upravnog suda

regulisana je Zakonom o uređenju sudova.

 • Upravni sud sudi u upravnim sporovima, kada odlučuje i o zakonitosti konačnih pojedinačnih akata kojima se rešava o pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu, u pogledu kojih u određenom slučaju zakonom nije predviđena drugačija sudska zaštita;
 • Upravni sud pruža međunarodnu pravnu pomoć u okviru svoje nadležnosti i vrši i druge poslove određene zakonom.

SASTAV SUDA

Sastav suda određen je zakonom u odnosu na nadležnost suda i vrstu materije u kojoj se sudi.

Sastav suda u suđenju u građanskoj materiji u parničnom postupku regulisan je Zakonom o parničnom postupku, a u vanparničnom postupku Zakonom o vanparničnom postupku. Za suđenje u krivičnoj materiji, sastav suda odredio je Zakonik o krivičnom postupku. U upravnoj materiji sastav suda određen je Zakonom o upravnim sporovima.

U građanskoj materiji, u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka, u prvom stepenu sporove sudi veće, osim ako zakonom nije propisano da sudi sudija pojedinac.

U parničnom postupku, ako veće sudi u prvom stepenu, sastavljeno je od jednog sudije predsednika veća i dvoje sudija porotnika. Sudija pojedinac ima ovlašćenja predsednika veća, odnosno veća, propisana ovim zakonom, u parnicama u kojima sudi.

Sudija pojedinac sudi u:

 • imovinskopravnim sporovima,
 • stambenim sporovima,
 • sporovima zbog smetanja državine,
 • sporovima o autorskim i srodnim pravima,
 • sporovima o objavljivanju informacije i odgovora na informaciju,
 • sporovima o zaštiti i upotrebi pronalazaka, industrijskog dizajna, modela, uzoraka, žigova, oznaka geografskog porekla, topografije integrisanih kola (topografije poluprovodničkih proizvoda) i prava oplemenjivača biljnih sorti,
 • sporovima zbog diskriminacije,
 • sporovima zbog povrede prava ličnosti,
 • sporovima povodom izbora i razrešenja organa pravnih lica,
 • sporovima povodom kolektivnih ugovora,
 • potrošačkim sporovima,
 • sporovima povodom štrajka.

Sudija pojedinac sprovodi postupak i donosi odluku u predmetima pravne pomoći.

U posebnim postupcima, u parnicama iz radnih odnosa i u privrednim sporovima postupak u prvom stepenu sudi sudija pojedinac.

Ako sudi u drugom stepenu, po pravilu sud odlučuje u veću sastavljenom od troje sudija, što se odnosi i na privredne sporove, kada Sud odlučuje u drugom stepenu.

Kada Vrhovni sud odlučuje u građanskoj materiji, odlučuje u veću sastavljenom od troje sudija.

U vanparničnom postupku, po pravilu u prvom stepenu postupa sudija pojedinac, osim u stambenim stvarima u kojima se rešava o stanarskom pravu ili o pojedinim ovlašćenjima koja čine sadržinu stanarskog prava prvostepeni sud odlučuje u veću sastavljenom od jednog sudije i dvojice sudija porotnika.

U krivičnoj materiji, sastav suda u suđenju uredio je Zakonik o krivičnom postupku. U prvom stepenu utvrđeno je da sudi sudija pojedinac za krivična dela za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do osam godina.

U predistražnom postupku i istrazi odlučuje sudija za prethodni postupak. U postupku izvršenja krivičnih sankcija i u drugim slučajevima predviđenim zakonom odlučuje sudija za izvršenje krivičnih sankcija.

U prvom stepenu, sud sudi u veću:

 • od jednog sudije i dvoje sudija-porotnika za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora preko osam godina, a do dvadeset godina;
 • od dvoje sudija i troje sudija-porotnika za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora od trideset do četrdeset godina;
 • od troje sudija za krivična dela za koja je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti.

U drugom stepenu sud sudi u veću:

 • od troje sudija, ako Zakonikom nije drugačije određeno;
 • od petoro sudija za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora od trideset do četrdeset godina i za krivična dela koja je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti.

U trećem stepenu sud sudi u veću:

 • od troje sudija, ako Zakonikom nije drugačije određeno;
 • od petoro sudija za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora od trideset do četrdeset godina i za krivična dela koja je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti.
 • U veću od troje sudija sud odlučuje o žalbama protiv rešenja sudije za prethodni postupak i drugih rešenja u skladu sa ovim zakonikom, donosi odluke van glavnog pretresa i stavlja predloge u slučajevima predviđenim u ovom zakoniku ili u drugom zakonu;
 • Ako zakonom nije drugačije određeno, sud višeg stepena odlučuje u veću od troje sudija i u drugim slučajevima;
 • Vrhovni sud odlučuje o zahtevu za zaštitu zakonitosti u veću od petoro sudija.

U upravnoj materiji, upravni spor rešava Upravni sud.

Sastav suda u upravnoj materiji regulisan je Zakonom o upravnim sporovima. Upravni sud odlučuje u veću od tri sudije, osim ako tim zakonom nije drugačije određeno.