Unutrašnje uzbunjivanje

Zakon o zaštiti uzbunjivača objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 128/2014 od 26.11.2014. godine, stupio je na snagu 04.12.2014. godine, dok je njegova primena počela  05.06.2015. godine.

Taj zakon je pojam „uzbunjivanje“ odredio sa značenjem otkrivanja informacije o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, kao i radi sprečavanja štete velikih razmera.

Cilj uzbunjivanja prema ovom zakonu je zaštita javnog interesa i opšteg dobra. Da bi se nešto okarakterisalo kao uzbunjivanje neophodno je da informacija koja se otkriva ukazuje da je ugrožen javni interes.

Istim zakonom, pojedinac koji izvrši uzbunjivanje u vezi sa svojim radnim angažovanjem, postupkom zapošljavanja, korišćenjem usluga državnih i drugih organa, nosilaca javnih ovlašćenja ili javnih službi, poslovnom saradnjom i pravom vlasništva na privrednom društvu određen je kao uzbunjivač, a organ Republike Srbije, teritorijalne autonomije ili jedinice lokalne samouprave, nosilac javnih ovlašćenja ili javna služba, pravno lice ili preduzetnik koji radno angažuje jedno ili više lica, kao poslodavac, u smislu Zakona.

Zakonom o zaštiti uzbunjivača napravljena je razlika u vrsti uzbunjivanja, na unutrašnje, spoljašnje ili uzbunjivanje javnosti. Unutrašnje uzbunjivanje je određeno kao otkrivanje informacije poslodavcu, spoljašnje, kao otkrivanje informacije ovlašćenom organu, a uzbunjivanje javnosti, otkrivanje informacije sredstvima javnog informisanja, putem interneta, na javnim skupovima ili na drugi način kojim se obaveštenje može učiniti dostupnim javnosti.

Za poslodavca koji ima više od deset zaposlenih, članom 16. st. 1. i 2. Zakona utvrđena je obaveza u vezi unutrašnjeg uzbunjivanja, da opštim aktom uredi postupak unutrašnjeg uzbunjivanja i da ga na vidnom mestu, učini dostupnim svakom radno angažovanom licu. Pored toga, potrebno je da poslodavac taj opšti akt istakne i na internet stranici ako postoje tehničke mogućnosti.  

Opšti akt ovog suda kojim se uređuje postupak unutrašnjeg uzbunjivanja je Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Vrhovnom kasacionom sudu, koji je stupio na snagu 02.12.2015. godine.