Бранко Станић

Бранко Станић

Бранко Станић, од оца Милована, рођен је 1958. године у Мојковцу. Држављанин је Републике Србије. Дипломирао је на Правном факултету у Београду 1980. године а правосудни испит положио 1984. године.

Стручну и радну каријеру започео је 1982. године у Ваљевској гимназији као Секретар. У Општинском суду у Ваљеву као судијски приправник био је од јуна 1982. године до октобра 1983. године. Након тога је у СОУР „Крушик“ Ваљево од октобра 1983. године до октобра 1984. године обављао послове заступања и нормативну делатност. Од 11. октобра 1984. године до 31. јула 1989. године у Општини Ваљево у Пореској управи обављао је послове Самосталног саветника и водио управни поступак у оквиру надлежности те управе. За судију Општинског суда у Ваљеву изабран је августа 1989. године, где је био као парнични судија до октобра 1995. године. Као судија Приврдног суда у Ваљеву од новембра 1995. године судио је у парничној, извршној и стечајној материји све до јула 2005. године када је изабран за судију Вишег трговинског суда. На тој дужности остао је до краја 2009. године, до почетка рада нових судова.

Судија Привредног апелационог суда био је од 01. јануара 2010. године, и обављао је судијску функцију, као судија Одељења за привредне спорове а уједно био Председник грађанског одељења од 2011. године. Изабран је за судију Суда части при Привредној комори Србије.

На фукцији судије Врховног касационог суда је од 12. марта 2014. године.

Објавио је више стручних радова у Билтенима Врховног суда Србије, Вишег трговинског суд, Врховног касционог суда и часопису Привредни саветник.

Био је учесник бројних домаћих и међународних стручних скупова и семинара посебно издваја учешће „Основни принципи и стандарди европског права“ са посебним освртом на ообласт уговорног, компанијског и стечајног права, права конкуренције и заштите потрошача као и упознавања са праксом Европског суда правде.

Говори енглески и руски.

Судија је у Грађанском одељењу.