Весна Станковић

Весна Станковић

Весна Станковић, рођена је 24. фебруара 1958. године у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 18. новембра 1981. године. Правосудни испит је положила 26. јуна 1984. године.

Након завршених студија приправнички стаж обавила је у Првом општинском суду у Београду у периоду од 5. јануара 1983. године до 25. јуна 1984. године. Након положеног правосудног испита наставила је да ради у Првом општинском суду у Београду на радном месту стручног сарадника до 31. децембра 1985. године. Од 1. јануара 1986. године радила је као стручни сарадник у Окружном суду у Београду где је била распоређена у грађанском одељењу и обављала послове секретара Окружног суда у Београду.

Изабрана је на судијску функцију у Првом општинском суду у Београду 10. новембра 1992. године, где је поступала у грађанском одељењу.

Одлуком Високог савета правосуђа од 1. марта 2009. године, упућена је на рад у Окружни суд у Београду.

Од 1. јануара 2010. године обављала је судијску функцију у Првом основном суду у Београду у грађанском одељењу.

Почев од 7. јула 2014. године, изабрана је за судију Апелационог суда у Београду, где је распоређена у грађанском одељењу. Током 2016. године, била је распоређена у већу ради одлучивања у другом степену по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда у споровима по Закону о заштити узбуњивача у грађанској материји, као и у већу ради одлучивања у другом степену по жалбама изјављеним против одлука првостепеног суда у породичним споровима. Од почетка 2019. године обавља функцију заменика председника Грађанског одељења Апелационог суда у Београду, председник је поткомисије за праћење програма решавања старих предмета и члан комисије Апелационог суда у Београду за вредновање рада судија нижестепених судова. Тренутно поред послова у оквиру Грађанског одељења у својству председника већа, поступа у предметима за заштиту права на суђење у разумном року и у поступцима по Закону за утврђивање чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији.

Учесник је стручних обука у вези са применом Закона о заштити узбуњивача, поступцима у вези са породичним односима и примени Закона о спречавању насиља у породици. Као судија првог степена учествовала је у обуци бројних генерација судијских приправника и стручних сарадника. Служи се енглеским и француским језиком.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 14. јула 2022. године.

Судија је у грађанској материји.