Владислава Милићевић

Владислава Милићевић

Владислава Милићевић, рођена је 1961. године у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1986. године. Правосудни испит је положила 1989. године.

Након завршених студија приправнички стаж обавила је у Другом општинском суду у Београду у периоду од 19. октобра 1987. године до 19. октобра 1989. године. Након положеног правосудног испита наставила је да ради у Другом општинском суду у Београду на радном месту стручног сарадника у истражном одељењу и кривичном ванрасправном већу.

Изабрана је на судијску функцију у Другом општинском суду у Београду 27. јула 1994. године, где је поступала као судија у радним споровима, а затим у грађанском одељењу као руководилац одељења грађанске судске праксе.

Изабрана је за судију Окружног суда у Београду 19. априла 2003. године, где је поступала у грађанском одељењу.

Почев од 1. јануара 2010. године, изабрана је за судију Апелационог суда у Београду, где је распоређена у грађанском одељењу и учествује у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року.

Учесник је бројних стручних семинара и обука у земљи и иностранству. Била је члан радне групе Министарства правде РС за израду Националне стратегије реформе правосуђа. Радила је као предавач у Правосудном центру и на Правном факултету Универзитета Унион у Београду. Поседује сертификате за поступање у споровима из породичних односа, о поседовању посебних знања из области права детета и преступништва младих, о поседовању посебних знања из области примене Закона о заштити узбуњивача и сертификат о специјализованој обуци у складу са чланом 28. ст. 1. и 2. Закона о спречавању насиља у породици. Говори енглески језик и познаје рад на рачунару.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 14. јула 2022. године.

Судија је у грађанској материји.