Гордана Којић

Гордана Којић

Гордана Којић рођена је 28. марта 1960. године у Сенти. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 30. јуна 1983. године. Правосудни испит је положила 28. фебруара 1985. године.

Након завршених студија приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Кањижи у периоду од 1. фебруара 1984. године до 31. јануара 1985. године. Након положеног правосудног испита 28. фебруара 1985. године засновала је радни однос у Секретаријату за општу управу и друштвене делатности СО Кањижа на пословима нормативног референта и шефа Одсека за општу управу. Почев од 21. априла 1986. године изабрана је за члана и секретара Извршног већа СО Кањижа, а од 27. септембра 1988. године именована је за секретара СО Кањижа.

Изабрана је на сталну судијску функцији у Општинском суду у Кањижи 1. децембра 1989. године, где је две године поступала као председник већа у парничном одељењу, а након тога као председник већа у кривичном одељењу.

За судију Окружног суда у Суботици изабрана је 1. јула 1996. године, где је распоређена у кривично одељења као истражни судија и судија за малолетнике, затим као председник првостепеног кривичног већа, након тога као председник и члан другостепеног кривичног већа. Током 2001. године обављала је послове председника кривичног одељења.

У периоду од 10. маја до 30. јуна 2002. године постављена је за вршиоца функције председника Окружног суда у Суботици. У периоду од 1. јуна 2003. године до 5. маја 2006. године упућена је на рад у Општински суд у Кањижи као вршилац функције председника суда.

По повратку у Окружни суд у Суботици распоређена је у другостепено грађанско веће где је поступала у предметима из области радног права, а од 1. јуна 2009. године обављала је послове председника другостепеног кривичног већа и заменика председника суда.

Од 1. јануара 2010. године као судија Вишег суда у Суботици поступала је као председник првостепеног кривичног већа и заменик председника суда.

У периоду од 15. марта 2010. године до 15. марта 2014. године упућена је на рад у Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду, где је поступала као председник и члан првостепеног кривичног већа, а у периоду од 1. јануара 2012. године до априла 2013. године и као председник ванпретресног кривичног већа.

Од априла 2014. године до децембра 2020. године у Вишем суду у Суботици поступала је као председник првостепеног и другостепеног кривичног већа, од 2018. године и као председник првостепеног грађанског већа у парничним предметима по тужбама ради утврђења дискриминације.

Почев од 28. децембра 2020. године изабрана је судију Апелационог суда у Новом Саду, где је распоређена у кривичном одељењу као члан већа које одлучује по жалбама у другом и трећем степену и другом степену по жалбама против одлука првостепеног суда у кривичним поступцима према малолетницима. Почев од 2022. године обавља и послове заменика председника кривичног одељења.

Учесник је бројних стручних семинара у организацији Врховног касационог суда, Правосудне академије и других невладиних организација. Поседује сертификат о стеченим посебним знањима из области права детета, преступништва младих и поступању са малолетним учиниоцима кривичних дела у организацији Правосудног центра за обуку и стручно усавршавање, сертификат на основу учешћа на семинару за судије које суде у поступцима у вези са породичним односима, сертификат о завршеној специјализованој обуци за поступање по Закону о спречавању насиља у породици. Носилац је сертификата о оствареном учешћу у програму правосудне обуке ,,Основе права Европске уније за припрему правосуђа за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању у организацији Правног форума и Правосудног центра за обуку и стручно усавршавање”, сертификат за успешно и активно похађање семинара ,,Самопроцена судова по питању кретања предмета и количине посла у оквиру пројекта Владавина права у Србији организованог од стране Америчке агенције за међународни развој и Националног центра за државне судове и сертификат за похађање семинара ,,Информације о Европској унији запосленима у јавним управама у Србији” организованог од стране Међународног развојног центра и Министарства иностраних послова Републике Мађарске.

Говори мађарски језик, познаје немачки, енглески и италијански језик. Одлично познаје рад на рачунару.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 28. фебруара 2023. године.

Судија је у кривичној материји.