Добрила Страјина

Добрила Страјина

Добрила Страјина рођена је 29. новембра 1961. године у Загребу. Основне студије је завршила на Правном факултету Универзитета у Београду 17. децембра 1987. године. Правосудни испит је положила је 25. априла 1989. године.

Приправнички стаж обавила је у Општинском јавном тужилаштву у Лазаревцу почев од 25. марта 1988. године до 24. марта 1989. године. Након положеног правосудног испита наставила је са радом у Општинском јавном тужилаштву у Лазаревцу, на радном месту судијског приправника са положеним правосудним испитом и то у периоду од 26. априла до 1. августа 1989. године, док је у периоду од 1. августа 1989. године до 30. новембра 1989. године радила у Општинском суду у Лазаревцу као приправник са положеним правосудним испитом.

У Окружном суду у Београду, дана 1. децембра 1989. године засновала је радни однос на неодређено време, на радном месту стручног сарадника.

Добрила Страјина изабрана је 21. јула 1997. године за судију Другог општинског суда у Београду, где је поступала у грађанској материји.

За судију Окружног суда у Београду изабрана је 9. марта 2005. године, где је распоређена као судија другостепеног грађанског одељења.

Од 1. јануара 2010. године Добрила Страјина је судија Апелационог суда у Београду, где је распоређена као судија другостепеног грађанског одељења.

Учесник је бројних семинара у организацији Врховног касационог суда, Правног факултета у Београду и Новом Саду, као и Правосудног центра, а на тему: Закон о јавном информисању, Закон о парничном поступку, Закон о извршном поступку, накнада штете – уговорне, вануговорне, нематеријалне, као и семинара под називом „Механизми заштите људских права према УН стандардима и њихова примена у домаћем правосуђу” и др. Поседује бројне сертификате, као што су Сертификат за медијатора, Сертификат за комерцијалну медијацију и др. Такође, била је учесник у изради бројних програма обучавања, као што је обука стручних сарадника и млађих судија из области процесног и материјалног права, у својству предавача и рад у радионицама и др.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 16. новембра 2017. године.

Судија је у грађанској материји.