Драгана Маринковић

Драгана Маринковић

Рођена је 1961. године у Ужицу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 5. септембра 1985. године. Правосудни испит је положила 23. јуна 1987. године.

У периоду од 1. маја 1986. године до 31. октобра 1987. године радила је као судијски приправник у Окружном суду у Смедереву. Од 4. јануара 1988. године радила је у Компанији за осигурање „Дунав” у Смедереву, као самостални референт правних и општих послова у Правној служби Филијале у Смедереву.

За судију Општинског суда у Смедереву изабрана је 28. децембра 1990. године. На дужност је ступила 11. фебруара 1991. године. У наведеном суду обављала је послове председника већа у грађанској материји.

Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 10. јула 2003. године изабрана је за судију Окружног суда у Смедереву и на дужност је ступила 1. августа 2003. године. Према распореду послова, обављала је дужност судије у грађанском и управном одељењу и у посебним већима суда за поступање у предметима рехабилитације и одлучивања по жалбама у изборним споровима.

Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године изабрана је на сталну судијску функцију у Апелациони суд у Београду, у ком је поступала у предметима из грађанске материје. Од јула 2014. године је председник III већа Грађанског одељења, а од септембра исте године и заменик руководиоца Одељења судске праксе за грађанску материју. Изменом Годишњег распореда послова за 2018. годину, постављена је 6. јуна 2018. године за руководиоца судске праксе у Грађанском одељењу и у Одељењу за заштиту права на суђење у разумном року у грађанској материји. Била је заменик главног и одговорног уредника Билтена судске праксе Апелационог суда у Београду.

Учествовала је на бројним семинарима, обукама и конференцијама домаћих и међународних организација о темама из области грађанског права (заштита интелектуалне својине, медијско право, решавање спорова са међународним елементом, заштита људских права на националном нивоу, спречавање насиља у породици, у области заштите од дискриминације и хармонизације судске праксе). Поседује сертификат за поступање у споровима из породичних односа и сертификат за поступање у споровима за заштиту узбуњивача.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 31. јануара 2020. године.

Судија је у грађанској материји.