Драгана Миросављевић

Драгана Миросављевић

Драгана Миросављевић рођена је 10. априла 1961. године у Сјеници. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 26. јануара 1984. године. Правосудни испит је положила 24. фебруара 1987. године.

У периоду од 15. јула 1985. године до 19. јануара 1986. године радила је на одређено време у СО Палилула и СО Чукарица. Радни однос у Окружном привредном суду у Београду засновала је 17. фебруара 1986. године у својству приправника. Након положеног правосудног испита распоређена је на послове стручног сарадника и вишег стручног сарадника.

Дана 19. јула 1994. године изабрана је за судију Другог општинског суда у Београду, а 9. марта 2005. године за судију Окружног суда у Београду. За судију Апелационог суда у Београду изабрана је 16. децембра 2009. године.

У Апелационом суду у Београду поступала је у Грађанском одељењу као председник III већа, и као заменик председника Одељења судске праксе, затим као председник III већа за поступање у предметима према Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за које се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији, као заменик члана већа који одлучују у другом степену по жалбама изјављеним против одлука виших судова у поступцима за рехабилитацију, случају одсутности или спречености. Била је руководилац судске праксе у Грађанском одељењу и Одељењу за заштиту права на суђење у разумном року у грађанској материји и заменик главног и одговорног уредника Билтенa судске праксе и члан Редакцијскoг одбора Билтена судске праксе. Одлуком председника Апелационог суда у Београду Су I-1 14/19 од 12. марта 2019. године именована је за председника Редакцијског одбора за избор најзначајнијих одлука Апелационог суда у Београду ради уношења у базу судске праксе Врховног касационог суда.

Поседује сертификате: Правосудног центра за обуку и стручно усавршавање у посебним знањима из области права детета, Правосудне академије о поседовању посебног знања из области примене Закона о заштити узбуњивача, Правосудне академије о завршеној специјализованој обуци према програму Правосудне академије у складу са чланом 28. ст. 1. и 2. Закона о спречавању насиља у породици, ОЕБС-а о похађању семинара „Дилеме и изазови дисциплинских поступака.” Похађала је посебну обуку неопходну за поступању по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за које се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији, за коју обуку је Правосудна академија издала потврду. Учествовала је на стручном састанку заштите од насиља у породици по Породичном закону 22. марта 2011. године, организованог од стране Аутономног женског центра. На основу Одлуке Високог савета судства од 25. јуна 2013. године обављала је дужност заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета судства у трајању мандата од три године. Одлуком Високог савета судства од 15. новембра 2017. године именована је за председника Kомисије Апелационог суда у Београду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Вишег суда у Београду.

Поседује знање енглеског језика и рачунарских вештина.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 18. новембра 2021. године.

Судија је у грађанској материји.