Зорана Делибашић, председник Високог савета судства

Зорана Делибашић, председник Високог савета судства

Рођена је 16. новембра 1959. године у Београду. Правни факултет Универзитета у Београду завршила је 14. септембра 1983. године. Радни однос у својству приправника у трајању од годину дана је засновала у Петом општинском суду у Београду 20. октобра 1984. године. Правосудни испит је положила 24. децембра 1985. године, након чега је примљена у радни однос на одређено, а затим на неодређено време у Петом општинском суду у Београду, на радном месту судијског помоћника. Била је распоређена у грађанско одељење на изради нацрта судских одлука, а потом у ванрасправно кривично веће из члана 23. став 6. раније важећег Закона о кривичном поступку, којим председава председник суда. Поред ових, у оквиру судске праксе, обављала је и послове референта за изузеће судија и представке и притужбе грађана на рад судија.

За судију Петог општинског суда у Београду изабрана је 10. новембра 1992. године и распоређена је у грађанско одељење. У јануару 1998. године постављена је на место руководиоца Одељења судске праксе. Исте године је изабрана и за члана Редакције Билтена Окружног суда у Београду. У септембру, према годишњем распореду послова рада суда, а након ступања на снагу Закона о извршном поступку, одређена је за председника већа у свим предметима суда у којима је изјављен приговор против одлуке суда о предлогу за одређивање привремене мере, Ипв већа, изузев предмета у којима је била поступајући судија.

За судију Окружног суда у Београду изабрана је у децембру 2001. године, а на судијску дужност је ступила 15. јануара 2002. године. Распоређена је другостепено грађанско одељење. Од октобра 2005. године до краја 2006. године, била је распоређена у посебно формирано специјализовано веће, у другом саставу, за спорове из породичних односа. У Одељењу за рехабилитацију, судијску дужност је обављала у периоду од марта 2006. године до марта 2009. године. За судију Апелационог суда у Београду изабрана је у децембру 2009 . године. На судијску функцију је ступила 4. јануара 2010. године. Годишњим распоредом рада суда распоређена је у грађанско одељење. Од марта 2010. године, распоређена је у Одељење судске праксе грађанског одељења у својству заменика руководиоца одељења. На овој функцији била је до фебруара 2017. године, када је постављена за руководиоца грађанског одељења судске праксе. Од 1. јануара 2011. године распоређена је на место председника II већа. Од јануара 2013. године је члан Већа за рехабилитацију. Од маја 2014. године је члан Редакције Билтена Апелационог суда у Београду. Од јула 2016. године је заменик главног и одговорног уредника Билтена Апелационог суда у Београду. На листи је медијатора Апелационог суда у Београду.

Аутор је стручних радова, јавно је излагала, учествовала је у обуци судија, судијских помоћника и приправника у Правосудном центру за обуку и стручно усавршавање, сада Правосудне академије, била је члан Испитне комисије за извршитеље, учествовала је на семинарима у оквиру којих се примењује интерактивни метод и рад по групама, учесник је јавних расправа о Нацрту закона о парничном поступку, моделу Закона о бесплатној правној помоћи, моделу Закона о забрани дискриминације, моделу Закона о заштити од насиља у породици. Поседује сертификат Правосудног центра из 2005. године о обуци о правима детета, сертификат Центра за медијацију из 2009. године о обуци за медијаторе, сертификат Правосудне академије из 2015. године о примени Закона о заштити узбуњивача.

Познаје рад на рачунару и служи се енглеским језиком.

 На функцији судије Врховног касационог суда је од 17. маја 2018. године.

Судија је у грађанској материји.