Зоран Хаџић

Зоран Хаџић

Зоран Хаџић рођен је 30. априла 1958. године у Бачком Грачцу, oпштина Оџаци. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 6. фебруара 1984. године. Правосудни испит положио је 26. јануара 1987. године.

Приправнички стаж обавио је у Општинском суду у Параћину у периоду од 1. новембра 1984. године до 25. јануара 1987. године. Након положеног правосудног испита засновао је радни однос као стручни сарадник у Општинском суду у Параћину у периоду од 26. јануара 1987. године до 14. октобра 2001. године.

Изабран је за судију у Општинском суду у Параћину 1. јула 1988. године, где је поступао у парничној материји и био председник Парничног одељења.

За судију Окружног суда у Јагодини изабран је 15. октобра 2001. године. У периоду од 15. октобра 2005. године до 31. децембра 2009. године био је вршилац функције председника Окружног суда у Јагодини. Поступао је у грађанској материји – парничној, ванпарничној, извршној, радним споровима, управној материји, у предметима признања и извршења страних судских одлука, рехабилитације, изборним споровима и у већу за предмете из Породичног закона, по сертификату Правосудног центра од 1. априла 2007. године. Био је и у редакцији Одељења судске праксе.

Изабран је за судију Апелационог суда у Крагујевцу 1. јануара 2010. године. Поступао је као председник грађанског већа, а од 2013. године као председник већа у радним споровима и као заменик председника Одељења за радне спорове. У 2010. години поступао је као председник већа у Одељењу судске праксе у Гж материји. Такође, поступао је и као руководилац судске праксе Одељења за заштиту права на суђење у разумном року. У периоду од 2011. године до 2013. године био је и заменик Дисциплинског тужиоца Високог савета судства.

Решењем Високог савета судства од 29. маја 2015. године, премештен је у Апелациони суд у Београду, почев од 15. јуна 2015. године, где поступа у грађанском одељењу.

Поседује сертификате за посебно стечена знања из области права детета и заштите од насиља у породици. Учесник је обуке у вези са применом Закона о заштити узбуњивача. Познаје немачки и енглески језик.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 18. новембра 2021. године.

Судија је у грађанској материји.