Зорица Булајић

Зорица Булајић

Зорица Булајић рођена је 17. новембра 1961. године у Прокупљу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 22. октобра 1984. године. Правосудни испит је положила 27. септембра 1987. године.

Након завршених студија приправнички стаж обавила је у Јавном правобранилаштву града Београда у периоду од 17. марта 1986. године до 31. децембра 1987. године. Послове адвокатског сарадника обављала је од 1. јануара 1988. године до 25. фебруара 1988. године. Радни однос на радном месту правника у ,,Металсервису” засновала је 26. фебруара 1988. године, радећи на пословима заступања предузећа пред судовима до 15. новембра 1992. године.

Изабрана је на судијску функцију у Пети општински суд у Београду 16. јануара 1992. године где је поступала у предметима парничне материје. У периоду од 2003. године до 2005. године обављала је послове руководиоца Парничног одељења Петог општинског суда у Београду.

За судију Окружног суда у Београду изабрана је 23. марта 2005. године, где је поступала у предметима другостепене грађанске материје. Судијску функцију у Вишем суду у Београду обављала је почев од 1. јануара 2010. године, поступајући у предметима грађанске материје и обављајући послове председника Грађанког одељења, заменика вршиоца функције предсдника и послове заменика главног и одговорног уредника Билтена судске праксе.

Одлуком Високог савета судства 21. новембра 2013. године изабрана је за судију Апелационог суда у Београду, где поступа у предметима парничне материје, обавља послове председника другостепеног већа и послове руководиоца судксе праксе у Грађанском одељењу и Одељењу за заштиту права на суђење у разумном року у грађанској материји.

Учесник је бројних семинара, радионица и обука у вези са стручим усавршавањем. Носилац је сертификата у вези са посебним знања из области права детета, сертификата о посебним знањима из области примене Закона о заштити узбуњивача и сертификата у вези са Законом о спречавању насиља у породици. Похађала је семинар на тему ,,Суђење у демократском друштву” у организацији ABBA CEELLI-a и семинар у вези са слободом изражавања, члана 10. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода у организацији Савета Европе. Учесник је пројекта под називом ,,Правна реформа са фокусом на потребе грађана” у организацији Фонда владе Уједињеног Краљевства за превенцију сукоба на Балкану, Одељења за међународни развој. Говори енглески језик и познаје рад на рачунару.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 28. фебруара 2023. године.

Судија је у грађанској материји.