Ивана Рађеновић

Ивана Рађеновић

Ивана Рађеновић, рођена је 15. фебруара 1963. године у Приштини. Дипломирала је на Правном факултету у Приштини 14. априла 1986. године. Правосудни испит је положила 22. априла 1988. године.

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Приштини у периоду од 1. јула 1986. године до 21. априла 1988. године. Након положеног правосудног испита, радни однос на радном месту стручног сарадника у Општинском суду у Приштини засновала је 22. априла 1988. године, радећи на изради нацрта судских одлука.

За судију Општинског суда у Приштини изабрана је 27. јула 1988. године, где је поступала у предметима из грађанске материје. Од 1993. године обављала је послове председника Грађанског одељења. За судију Окружног суда у Приштини изабрана је 1. новембра 1995. године. Решењем Врховног суда Србије упућена је на рад у Окружни суд у Нишу 6. децембра 2004. године, где је поступала по предметима из грађанске материје и у управним споровима. Одлуком Високог савета судства изабрана је 1. јануара 2010. године за судију Апелационог суда у Нишу, где је распоређена у Одељење радних спорова. Од јануара 2013. године обавља послове председника Одељења за радне спорове.

Учесник је разних семинара, саветовања и стручних усавршавања. Носилац је сертификата из области породичног права и сертификата за поступање у споровима из Закона о заштити узбуњивача. Учесник је семинара у вези са Европском конвенцијом људских права и семинара у вези са солидарном одговорношћу и статусном променом привредног друштва. Аутор је стручног рада објављеног у Зборнику Удружења за радно и социјално право на тему ,,Последице незаконитог престанка радног односа”.

Познаје рад на рачунару и говори енглески језик.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 18. новембра 2021. године.

Судија је у грађанској материји.