Конкурсна документација у поступку ЈН број 4/2020 - Набавка услуге сервисирања и отклањања кварова система вентилације и климатизације