Марина Милановић

Марина Милановић

Марина Милановић, рођена је 6. августа 1961. године у Горњем Милановцу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 25. марта 1986. године. Правосудни испит је положила 29. марта 1987. године.

У периоду од 15. августа 1986. године до 29. марта 1987. године радила је као судијски приправник у Оштинском суду у Косовској Митровици. За судију Оштинског суда у Косовској Митровици је изабрана 30. марта 1987. године, на којој дужности се налазила до 30. марта 1988. године. Од 30. марта 1988. године до 30. новембра 1990. године била је саветник у Врховном суду Косова. За судију Оштинског суда у Приштини је изабрана 1. децембра 1990. године и на тој дужности је била до 1. децембра 1998. године, када је изабрана за судију Окружног суда у Приштини. Након доношења одлуке Врховног суда Србије о измештању седишта Окружног суда у Приштини у Ниш 1999. године, делегирана је као судија Окружног суда у Нишу.

Посебним решењима Врховног суда Србије за сваку годину, упућивана је на рад у Окружни суд у Нишу. Решењем Високог савета правосуђа број 112-01-14/2017-01 од 6. новембра 2007. године премештена је у Окружни суда у Нишу, почев од 1. децембра 2007. године. Одлуком Високог савета судства од 16. децембра 2009. године изабрана је на сталну судијску функцију у Апелациони суд у Нишу, коју обавља почев од 1. јануара 2010. године. Председник је III већа Грађанског одељења Апелационог суда у Нишу.

Руководилац је судске праксе Грађанског одељења Апелационог суда у Нишу, почев од 1. јануара 2015. године. Члан је Комисије Апелационог суда у Нишу за спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и председника Вишег суда у Нишу, Вишег суда у Прокупљу и Вишег суда у Пироту. Члан је Редакције Билтена судске праксе.

Учесник је великог броја семинара, округлих столова и конференција. Поседује сертификат о оствареном учешћу у програму правосудне обуке „Основе права Европске уније за припрему правосуђа за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању”. Завршила је тренинг у оквиру стицања посебних знања предвиђених чланом 203. Породичног закона и поседује сертификат Правосудног центра за обуку и стручно усавршавање о поседовању посебних знања из области права детета судија који суде у поступцима у вези са породичним односима. Поседује уверење Правосудне академије у сарадњи са Пројектом „Подршка Европске уније Правосудној академији” о обављеној обуци за предаваче на тему: „Правосудне вештине”. Од 2014. године је предавач у организацији Правосудне академије. Одржала је већи број предавања из грађанско-правне материје, са темама из области грађанско-процесног права, облигационог права, стварноправних односа, наследног права, дискриминације, рехабилитације и др. Поседује знање енглеског језика, средњи ниво.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 5. јуна 2019. године.

Судија је у грађанској материји.