Милена Рашић

Милена Рашић

Милена Рашић, рођена је 5. августа 1963. године у Обреновцу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 15. септембра 1986. године. Правосудни испит је положила 26. априла 1988. године.

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Обреновцу, у периоду од 1. априла 1987. године до 25. априла 1988. године. Након положеног правосудног испита, радни однос на радном месту стручног сарадника у Општинском суду у Обреновцу засновала је 26. априла 1988. године, обављајући послове израде нацрта судских одлука.

За судију Општинског суда у Обреновцу изабрана је 27. децембра 1989. године, где је поступала у предметима грађанске и кривичне материје и обављала послове истражног судије и послове руководиоца Кривичног одељења. На сталну судијску функцију у Окружном суду у Београду изабрана је 15. јануара 2002. године, где поступа у другостепеним предметима кривичне материје, а потом у првостепеном Кривчном одељењу и Посебном одељењу за организовани криминал. Одлуком Високог савета судства изабрана је за судију Апелационог суда у Београду 1. јануара 2010. године, када је упућена на рад у Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду, а које послове је обављала до 1. јануара 2012. године. Од априла 2013. године поступа као руководилац Одељења судске праксе Кривичног одељења Апелационог суда у Београду, а потом и руководилац Кривичног одељења и Посебног одељења за организовани криминал. Послове заменика председника Апелационог суда у Београду обавља почев од децембра 2018. године. Била је члан Редакцијског одбора Билтена Апелационог суда у Београду.

Учесник је разних семинара, обука и стручних усавршавања у области из кривичне материје. Носилац је сертификата у вези са Законом о спречавању насиља у породици у организацији Правосудне академије, сертификата у вези са споразумом о признању кривичног дела у организацији Адвокатске коморе Србије и Партнера за демократске промене у Србији. Похађала је обуку за тренере о етици и сукобу интереса у правосуђу и обуку у вези са основама права Европске Уније за припрему правосуђа за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању.

Предавач је у оквиру Правосудне академије у пројектима „Имплементација ЗКП“ и „Етика у правосуђу“ и члан Комисије за завршни испит на Правосудној академији.

Аутор је радова објављених у Билтену Врховног касационог суда на тему ,,Проблеми у примени Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела”, ,,Тероризам – кривична дела у нашем законодавству” и ,,Привремено и трајно одузимање имовине проистекле из кривичног дела”.

Познаје рад на рачунару и говори енглески језик.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 18. новембра 2021. године.

Судија је у кривичној материји.