Мирољуб Томић

Мирољуб Томић

Мирољуб Томић рођен је 1961. године у Крагујевцу. Основне студије је завршио на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу 1986. године. Правосудни испит је положио 1988. године.

Након дипломирања, запослио се у Радној организацији за превоз робе ,,Шпедиција” на пословима референта за опште и правне послове, а 1987. године у предузећу ,,Застава транспорт” на пословима вишег стручног сарадника за обраду предмета у другостепеном поступку и нормативну делатност.

У Основном суду удруженог рада у Крагујевцу засновао је радни однос 1987. године, где је радио као секретар већа. Након положеног правосудног испита наставио је са радом у истом суду све до 31. децембра 1991. године, након чега је засновао радни однос у Општинском суду у Крагујевцу на пословима секретара већа, почев од 1. јануара 1992. године.

Мирољуб Томић изабран је за судију Општинског суда у Крагујевцу 19. јула 1994. године, где је поступао у кривичној материји.

За судију Окружног суда у Крагујевцу изабран је 21. децембра 1999. године, где је такође поступао у кривичној материји. У периоду од 12. јуна 2001. године до 31. децембра 2009. године, судија Мирољуб Томић био је председник Окружног суда у Крагујевцу, од 1. јануара 2010. године Мирољуб Томић је судија Апелационог суда у Крагујевцу, где је поступао као председник другостепеног кривичног већа, а такође је обављао и функцију заменика в.ф. председника суда.

Био је члан Високог савета правосуђа, а у периоду од 2. марта 2012. године до 1. марта 2017. године, члан Високог савета судства и заменик председника, у које време је два пута био и председник Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године.

Након завршеног мандата, као члана Високог савета судства, судија Мирољуб Томић, наставио је да поступа као судија Апелационог суда у Крагујевцу, у кривичној материји, и као заменик председника суда задужен за кривичну материју.

Низ година из области кривичног процесног права држи вежбе на Правном факултету у Крагујевцу. Члан је Председништва Српског удружења за кривично правну теорију и праксу. Такође, судија Мирољуб Томић је завршио обуку за посреднике – медијаторе.

Аутор је већег броја радова из области кривично правне материје: „Прислушкивање, фиксирање и обезбеђивање података контролом комуникација: могућност контрола и надзор (кривично-процесни аспекти)”, „Помоћ малолетним учиниоцима кривичних дела после извршења затворских дела и казне малолетничког криминала”, „Новчане казне и условна осуда“, „Избор судија и независност правосуђа“, „Новчана казна и међународни стандарди“, „Поједностављене форме поступања и нова решења у ЗКП“, „Организација правосуђа и ефикасност кривичног поступка“, „Потребе и могућности измена у правосудном законодавству“, „Радње доказивања (уставни основ и конкретизација у ЗКП-у)“, „Казна доживотног затвора“, „Суђење у разумном року и други кривичноправни инструменти адекватности државне реакције на криминалитет“, итд.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 16. новембра 2017. године.

Судија је у кривичној материји.