Мирјана Андријашевић

Мирјана Андријашевић

Мирјана Андријашевић, рођена је 30. јула 1965. године у Врбасу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 25. јануара 1989. године. Правосудни испит је положила 1. децембра 1993. године.

Након завршених студија приправнички стаж обавила је у ДД ,,Металосервис” из Врбаса, у периоду од 1. октобра 1989. године до 1. децембра 1993. године, као и након положеног правосудног испитa до 4. августа 1994. године, где је радила као руководилац општих правних и кадровских послова.

Изабрана је на судијску функцију у Општинском суду у Врбасу 5. августа 1994. године, где је поступала у грађанској, радној, извршној и породичној материји. Била је руководилац Грађанског одељења Општинског суда у Врбасу.

Одлуком Високог савета правосуђа од 11. фебруара 2009. године, упућена је на рад у Окружни суд у Новом Саду, где је била члан другостепеног већа.

Почев од 1. јануара 2010. године, изабрана је за судију Апелационог суда у Новом Саду, где је поступала као члан другостепеног грађанског већа и посебног већа за спорове из породичних односа, и потом је била председник та два већа. Од 2014. године обавља и послове другог руководиоца Одељења судске праксе Грађанског одељења Апелационог суда у Новом Саду.

Учесник је бројних стручних семинара и обука. Поседује сертификат о посебним знањима из области права детета и посебним знањима из области примене Закона о заштити узбуњивача. У сарадњи са Правосудном академијом била је предавач нижестепеним судовима у вези са применом Закона о парничном поступку. Била је у студијској посети у Стразбуру 2015. године на тему,,Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о људским правима”. Аутор је реферата ,,Припремно рочиште и одређивање временског оквира”, који је објављен у Билтену Врховног касационог суда. Говори енглески језик, познаје рад на рачунару.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 14. јула 2022. године.

Поступа у грађанској материји.