Надежда Видић

Надежда Видић

Надежда Видић рођена је 1. марта 1960. године у Ужицу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 22. марта 1983. године. Правосудни испит је положила 29. маја 1989. године.

Након завршених студија приправнички стаж обавила је у ТП ДП ,,Инекс Будућност” Пожега, у периоду од 17. децембра 1984. године до 9. августа 1994. године, где је обављала послове правног заступника и руководиоца правних и општих послова.

Изабрана је на судијску функцију у Општинском суду у Пожеги 10. августа 1994. године, где је поступала у предметима кривичне материје.

За судију Привредног суда у Ужицу изабрана је 1. јануара 2000. године, где је поступала у предметима парничне материје, предметима у стечајном и извршном поступку и обављала послове председника Грађанског одељења и послове заменика председника суда.

Одлуком Високог савета судства 1. јануара 2010. године изабрана је за судију Апелационог суда у Крагујевцу, где поступа у предметима парничне материје и обавља послове председника другог грађанског већа и послове члана Редакцијског одбора Билтена Апелационог суда у Крагујевцу.

Учесник је бројних семинара, радионица и обука у вези са стручним усавршавањем. Носилац је сертификата Правосудне академије у вези са породичним правом, за очување независности суда и судија, сертификата у вези примене Закона о узбуњивачима и сертификата у вези примене Закона о забрани дискриминације. Похађала је обуку на тему ,,Унапређење права детета у грађанским поступцима кроз јачање капацитета судија и стручњака за социјалну заштиту”, округли сто на тему ,,Стратешке смернице за примену медијације у РС” и на тему ,,Праћење уставне реформе”. Предавач је на Правосудној академији за област породичног права. Обавља послове члана управног одбора Друштва судија Србије и судије Арбитражног суда Привредне коморе Републике Србије. Говори енглески језик и познаје рад на рачунару. Објавила је више стручних радова, два у Билтену Врховног касационог суда као и у Часопису Глосаријум.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 28. фебруара 2023. године.

Судија је у грађанској материји.