Рев 4287/2018 3.19.1.25.1.2 благовременост ревизије

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев 4287/2018
05.03.2020. година
Београд

 

Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиље АА из ..., коју заступа пуномоћник Јован Станојевић адвокат из ..., против тужене Републике Србије, Основног суда у Пожаревцу, коју заступа Државно правобранилаштво, ради накнаде штете, одлучујући о ревизији тужиље изјављеној против пресуде Вишег суда у Пожаревцу Гж 159/18 од 20.02.2018. године, у седници одржаној 05.03.2020. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ као неблаговремена ревизија тужиље изјављена против пресуде Вишег суда у Пожаревцу Гж 159/18 од 20.02.2018. године.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Пожаревцу П 139/17 од 08.12.2017. године, ставом првим изреке одбијен је тужбени захтев, којим је тражено да се обавеже тужена да тужиљи, као правној следбеници ББ из ..., исплати део неплаћене награде за обављање функције судије поротника, за период од септембра 2005. године закључно са новембром 2007. године, износе ближе наведене у изреци са законском затезном каматом на сваки оброк од дана исплате зарада за претходни месец до коначне исплате. Ставом другим изреке обавезана је тужиља да туженој накнади трошкове парничног поступка у износу од 15.000 динара.

Пресудом Вишег суда у Пожаревцу Гж 159/18 од 20.02.2018. године, одбијена је као неоснована жалба тужиље и потврђена првостепена пресуда.

Против правноснажне пресуде донете у другом степену, тужиља је изјавила ревизију због битне повреде одредаба парничног поступка и погрешне примене материјалног права на основу члана 404. ЗПП.

Врховни касациони суд је испитао благовременост изјављене ревизије на основу члана 413. у вези члана 403. став 1. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“ број 72/11...55/14) и утврдио да је ревизија неблаговремена.

Према члану 403. став 1. ЗПП, против правноснажне пресуде донете у другом степену, странке могу да изјаве ревизију у року од 30 дана од дана достављања пресуде.

Пуномоћник тужиље, адвокат Јован Станојевић, који је тужиљу заступао у поступку пред нижестепеним судовима, побијану другостепену пресуду је примио 05.03.2018. године, а ревизију је непосредно суду предао 10.04.2018. године.

Како је рок за изјављивање ревизије од 30 дана, од дана достављања преписа пресуде (члан 403. став 1. ЗПП) истекао 04.04.2018. године (среда), ревизија тужиље је неблаговремена.

На основу члана 413. ЗПП одлучено је као у изреци.

Председник већа – судија

Звездана Лутовац

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић