Рев2 2314/2021 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев2 2314/2021
07.04.2022. година
Београд

Врховни касациони суд, судија Добрила Страјина, председник већа, у парници тужиоца АА из ..., чији је пуномоћник Милан Видаковић, адвокат из ..., против туженог ЈП „Електропривреда Србије“ Београд - Огранак РБ „Колубара“ Лазаревац, ради накнаде штете, одлучујући о захтеву тужиоца за исправку пресуде Врховног касационог суда Рев2 2314/2021 од 08.12.2021. године, 07.04.2022. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ИСПРАВЉА СЕ пресуда Врховног касационог суда Рев2 2314/2021 од 08.12.2021. године, у изреци, став други, ред други, тако што после речи ''износ од'' уместо броја „39.500,00“ треба да пише број „79.500,00'', у образложењу страна 3, последњи пасус, ред трећи тако што после речи „износ од“ уместо броја „39.500,00“, треда да пише број „79.500,00“, ред четврти, тако што иза речи ''у износу од'' уместо броја „8.600,00“ треба да стоји број „24.600,00'' и на четвртој страни, први ред, тако што иза речи ''у износу од'' уместо броја „12.900,00“ треба да стоји број „36.900,00“.

У преосталом делу, пресуда Врховног касационог суда Рев2 2314/2021 од 08.12.2021. године, остаје непромењена.

О б р а з л о ж е њ е

При изради преписа пресуде Врховног касационог суда Рев2 2314/2021 од 08.12.2021. године, очигледном грешком је, при обрачуну судских такси тужиоцу признат износ од 8.600,00 динара, уместо износа од 24.600,00 динара и за одлуку по ревизији износ од 12.900,00 динара, уместо износа од 36.900,00 динара. С тим у вези, грешком је наведен у ставу другом изреке наведене пресуде Врховног касационог суда укупан износ признатих трошкова тужиоцу од 39.500,00 динара, а треба да пише износ укупно признатих трошкова тужиоцу од 79.500,00 динара.

Из наведених разлога, судија – председник већа Врховног касационог суда је применом члана 362. став 1. Закона о парничном поступку – ЗПП (''Службени гласник РС'', бр. 72/11 ... 18/20), одлучио као у изреци.

Председник већа - судија
Добрила Страјина,с.р.

За тачност отправка
управитељ писарнице
Марина Антонић