Рж1 гп 277/2022 1.6.6.7

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп 277/2022
14.12.2022. година
Београд

Врховни касациони суд, и то судија Татјана Матковић Стефановић, у предмету предлагача АА из ..., чији је пуномоћник др Марија Јоксовић, адвокат из ..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Привредног апелационог суда Р4 Ст 41/22 од 11.10.2022. године, донео је дана 14.12.2022. године,

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољена жалба предлагача изјављена против решења Привредног апелационог суда Р4 Ст 41/22 од 11.10.2022. године у ставу два изреке.

ОДБИЈА СЕ жалба предлагача АА из ..., као неоснована и потврђује решење Привредног апелационог суда Р4 Ст 41/22 од 11.10.2022. године у ставу један и три изреке.

О б р а з л о ж е њ е

Предлагач је преко пуномоћника поднео Привредном апелационом суду приговор ради убрзања поступка у предмету Привредног апелационог суда Пвж 246/2022 и у предмету Привредног суда у Пожаревцу Ст 10/10 (стари број Ст 6/05). Поступајући по наведеном приговору, Привредни апелациони суд донео је решење Р4 Ст 41/22 од 11.10.2022. године, којим је у ставу један раздвојио одлучивање по приговору предлагача у односу на предмет Привредног суда у Пожаревцу Ст 10/10 (стари број Ст 6/05). У ставу два одбијен је као неоснован приговор ради убрзања поступка који се води пред Привредним апелационим судом под бројем Пвж 246/22. У ставу три констатовано је да се приговор предлагача доставља Привредном суду у Пожаревцу ради одлучивања о истом.

Против наведеног решења предлагач је изјавио жалбу дана 10.11.2022. године.

О жалби је одлучивао судија одређен Годишњим распоредом послова у суду сагласно одредби члана 16. став 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року.

Одлучујући о жалби предлагача, на основу одредбе члана 16. и 17. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“ број 40/15), Врховни касациони суд је донео одлуку као у изреци решења.

Према члану 5. став 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року приговор и жалба могу да се поднесу док се поступак не оконча.

Према стању у списима поступајући судија је донео решење Р4 Ст 41/22 од 11.10.2022. године којим је у ставу један раздвојио одлучивање по приговору предлагача у односу на предмет Привредног суда у Пожаревцу Ст 10/10 (стари број Ст 6/05). У ставу два одбијен је као неоснован приговор ради убрзања поступка који се води пред Привредним апелационим судом под бројем Пвж 246/22. У ставу три је констатовано да се приговор предлагача доставља ради одлучивања Привредном суду у Пожаревцу.

Увидом у пријемни печат Привредног апелационог суда утврђено је да је предлагач поднео жалбу препорученом пошиљком дана 10.11.2022. године. Одлука у предмету Пвж број 246/22 донета је у седници већа одржаној дана 15.09.2022. године и експедована је дана 04.10.2022. године, заједно са списима предмета Ст 2/22 Привредном суду у Пожаревцу.

Како је поступак по жалби окончан пре него што је изјављена жалба, Врховни касациони суд је применио горе наведену одредбу члана 5. Закона о заштити права на суђење у разумном року и одбацио жалбу као недозвољену изјављену против става два изреке ожалбеног решења.

Одлучујући о жалби предлагача против става један и три изреке ожалбеног решења, Врховни касациони суд налази да је правилно Привредни апелациони суд утврдио да се разлози из приговора односе на поступање Привредног суда у Пожаревцу у предмету Ст 10/10 (стари број Ст 6/05), при чему је сам предлагач предложио да се утврди повреда права на суђење у разумном року у предмету Ст 10/10 о ком приговору применом члана Закона о заштити права на суђење у разумном року одлучује председник тог суда. Наиме, приговор се подноси суду који води поступак и поступак по приговору води председник суда који одлучује о приговору а Годишњим распоредом послова и може одредити једног судију или више судија да поред њега води поступак и одлучује о приговору. Сходно томе правилан је закључак да ће председник Привредног суда у Пожаревцу ценити наводе приговора предлагача о повреди права на суђење у разумном року у стечајном поступку Ст 10/10 пред Привредним судом у Пожаревцу у чијој надлежности је и доношење одлуке о таквом приговору.

С у д и ј а

Татјана Матковић Стефановић, с.р.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против овог решења није дозвољена жалба

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић