Р1 197/2022 3.20.1

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Р1 197/2022
14.04.2022. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца АА из ..., чији је пуномоћник Драгана Динић Јотић адвокат из ..., против тужене Агенције за вођење спорова у поступку приватизације са седиштем у Београду, ради наплате новчаног потраживања, решавајући сукоб стварне надлежности између Првог основног суда у Београду и Привредног суда у Београду, у седници већа одржаној дана 14.04.2022. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

За суђење у овом спору СТВАРНО ЈЕ НАДЛЕЖАН Први основни суд у Београду.

О б р а з л о ж е њ е

Први основни суд у Београду се, решењем П 21816/21 од 23.12.2021. године, огласио стварно ненадлежним за поступање у овој правној ствари и по правноснажности тог решења предмет је уступио Привредном суду у Београду, као стварно и месно надлежном суду.

Привредни суд у Београду није прихватио надлежност и на основу члана 21. став 1. ЗПП предмет је доставио овоме суду ради решавања сукоба надлежности.

Решавајући настали сукоб надлежност, на основу члана 30. став 2. Закона о уређењу судова и члана 22. став 2. ЗПП, Врховни касациони суд је нашао да је за суђење у овом спору стварно надлежан Први основни суд у Београду.

У конкретном случају нису испуњени услови за успостављање стварне надлежности привредног суда, предвиђени чланом 25. став 1. тачка 1. Закона о уређењу судова, јер је тужилац физичко лице а нема места ни примени тачке 3. наведеног члана, на који се позива суд опште надлежности којем је тужба поднета, јер се не ради о спору о примени прописа о приватизацији.

Из тих разлога, за суђење у овом спору постоји стварна надлежност Првог основног суда у Београду којем је тужба поднета, у смислу члана 22. став 1. Закона о уређењу судова, због чега је на основу члана 22. став 2. ЗПП, одлучено као у изреци.

Председник већа - судија

Бранислав Босиљковић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић