Р4 г 1/2020 1.6.6.7 правна средства за убрзање поступка

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Р4 г 1/2020
06.03.2020. година
Београд

 

 

Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из ..., ул. ... бр. .., кога заступа Весна Јовановић, адвокат из ..., ул. ... бр. .., одлучујући о приговору за убрзање поступка, донео је дана 06.03.2020. године, без испитног поступка

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ приговор предлагача за убрзање поступка у предмету Врховног касационог суда Рев 1475/2017.

О б р а з л о ж е њ е

Предлагач је 31.01.2020. године поднео Врховном касационом суду приговор за убрзање поступка у предмету овог суда Рев 1475/2017. Предложио је да се утврди повреда права на суђење у разумном року у наведеном предмету и да се судији известиоцу наложи убрзање поступка.

Одлучујући о приговору за убрзање поступка на основу одредаба чл. 5. и 8. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“ бр. 40/15), Врховни касациони суд је донео одлуку да се приговор одбацује без испитног поступка.

Из електронског извештаја писарнице Врховног касационог суда утврђено је да је 21.06.2019. године донета одлука у предмету Рев 1475/2017.

С обзиром на то да се према одредби члана 5. став 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року, приговор може поднети само док се поступак не оконча, а да је у овом случају предмет решен пре подношења приговора и да је поступајући судија урадио одлуку, због чега му се у смислу члана 11. наведеног закона не може наложити предузимање процесних радњи које би делотворно убрзале поступак, Врховни касациони суд налази да је приговор предлагача недозвољен.

Из наведених разлога, одлучено је као у изреци.

В. ф. председника суда

Драгомир Милојевић, с.р.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против овог решења није дозвољена жалба.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић