Татјана Миљуш

Татјана Миљуш

Рођена је 1962. године у Бачкој Паланци. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 25. маја 1985. године. Правосудни испит је положила 23. септембра 1987. године.

У периоду од 2. децембра 1985. године до 31. децембра 1986. године радила је као адвокатски приправник. Од 17. марта 1988. године до 30. новембра 1998. године радила је у Дневник Холдинг корпорацији, ЈП за новинско издавачку делатност у Новом Саду, прво на радном месту референта за послове заступања, а касније као директор Сектора општих и заједничких послова и секретар Холдинга.

За судију Трговинског, касније Привредног суда у Новом Саду изабрана је 1. децембра 1998. године. Судила је у привредноправним споровима и у другостепеном већу у извршним предметима. Била је заменик председника парничног одељења. Изабрана је за судију Апелационог суда у Новом Саду 21. јула 2010. године. На функцију је ступила 11. августа 2010. године. Поступа у грађанској материји. Од 1. јула 2018. године суди и у предметима заштите права на суђење у разумном року, у Р4 и Ржг предметима. Председник већа је од марта 2014. године.

Учествовала је на бројним семинарима и обукама из области привредног права, усаглашавања судске праксе, заштите права на суђење у разумном року, европског права и др. Била је у студијској посети Стразбуру у оквиру пројекта „Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о људским правима”. Стекла је сертификат о обуци за посреднике – медијаторе, са посебним акцентом на комерцијалну медијацију, сертификат о обуци о примени Закона о заштити узбуњивача. Познаје рад на рачунару. Поседује знање енглеског и руског језика.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 31. јануара 2020. године.

Судија је у грађанској материји.