Узз 44/10 - захтев за заштиту законитости

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Узз 44/10
10.06.2011. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

 

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Олге Ђуричић, Звездане Лутовац, Миломира Николића и Михаила Рулића, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, решавајући о захтеву за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца ПТЗ број 364/09 од 25.12.2009. године против решења Већа за прекршаје у Лесковцу ВП. број 2107/2009-3 од 28.09.2009. године и решења Општинског органа за прекршаје у Сурдулици Уп.бр.188/09 од 06.07.2009. године, у јавној седници већа одржаној дана 10.06.2011. године, донео је

П Р Е С У Д У

 

Захтев се УВАЖАВА, УКИДАЈУ СЕ решења Већа за прекршаје у Лесковцу ВП. број 2107/2009-3 од 28.09.2009. године и Општинског органа за прекршаје у Сурдулици Уп.бр.188/09 од 06.07.2009. године и предмет УСТУПА Прекршајном суду у Врању на поновни поступак и одлучивање.

О б р а з л о ж е њ е

 

Решењем Већа за прекршаје у Лесковцу ВП. број 2107/2009-3 од 28.09.2009. године одбијена је жалба окривљеног М.Д. из села З. као неоснована и потврђено решење Општинског органа за прекршаје у Сурдулици Уп.бр.188/09 од 06.07.2009. године, којим је окривљени М.Д. оглашен одговорним због прекршаја из члана 6. став 3. Закона о јавном реду и миру извршеног на начин и у време ближе описано у изреци тог решења и изречена му је новчана казна у износу од 3.000,00 динара као и обавеза плаћања трошкова поступка у износу од 500,00 динара.

Против наведеног решења Већа за прекршаје у Лесковцу и првостепеног прекршајног решења Републички јавни тужилац је подигао захтев за заштиту законитости због битне повреде одредаба прекршајног поступка из члана 251. став 1. тачка 14. Закона о прекршајима и повреде материјалног прописа о прекршају из члана 252. став 1. тачка 1. Закона о прекршајима у вези члана 6. став 3. Закона о јавном реду и миру. У захтеву наводи да из изреке првостепеног решења произилази да је првостепени прекршајни орган преписао речи увреде наведене у захтеву за покретање поступка, али да те речи ниједан сведок саслушан у прекршајном поступку није потврдио. С обзиром да је окривљени оглашен одговорним за прекршај из члана 6. став 3. Закона о јавном реду и миру, у захтеву поставља питање постојања битних елемената овог прекршаја, а што представља повреду материјалног прописа. При томе првостепени прекршајни орган није саслушао Г.С. коме се окривљени обратио да би утврдио речи које му је овај упутио, због чега није истинито и потпуно утврдио чињенице које су од важности за доношење законите одлуке и са једнаком пажњом испитао и утврдио како чињенице које терете окривљеног тако и оне које му иду у корист. С обзиром да другостепени орган одлучујући по жалби ову неправилност није исправио већ је потврдио првостепено решење и сам је учинио битну повреду из члана 251. став 1. тачка 14. Закона о прекршајима. Предлаже да суд захтев уважи, укине првостепено и другостепено решење и предмет врати првостепеном прекршајном органу на поновни поступак и одлучивање.  

Врховни касациони суд је на основу члана 282. став 2. Закона о прекршајима (''Сл. гласник СРС'' број 44/89 и ''Сл. гласник РС'' бр. 21/90... 55/04), обавестио о седници већа Републичког јавног тужиоца, који иако уредно обавештен није приступио.

Поступајући по поднетом захтеву на основу члана 90. став 1. Закона о уређењу судова (''Сл. гласник РС'' бр. 116/08 и 104/09) и испитујући побијано решење и првостепено решење у смислу члана 283. Закона о прекршајима, Врховни касациони суд је нашао:

Захтев је основан.

Републички јавни тужилац основано захтевом за заштиту законитости указује да је побијаним и првостепеним решењем повређен закон на штету кажњеног. Наиме, одредбом члана 6. став 3. Закона о јавном реду и миру (''Сл. гласник РС'' бр. 51/92... 101/2005) прописано је да ће се новчаном казном до 30.000,00 динара или казном затвора до 60 дана казнити ко вређа или злоупотребом другог, вршењем насиља над другим, изазивањем туче или учествовањем у њој угрожава спокојство грађана или ремети јавни ред и мир. Из списа предмета види се да је у изреци решења Општинског органа за прекршаје у Сурдулици Уп.бр.188/09 од 06.07.2009. године окривљени М.Д. оглашен одговорним због прекршаја из наведеног члана 6. став 3. Закона о јавном реду и миру на тај начин што је вређао С.Г. речима: ''склањај возило из мог поседа, чујеш ли мајмуне, избушићу ти гуме, мамицу ти јебем...'' и В.И. речима: ''бежи у кућу бабетино стара, да и теби не покажем''. Према  образложењу првостепеног прекршајног решења и записницима о саслушању сведока В.И, К.О, Ђ.Г, Ђ.С, Ђ.Г, К.Д., С.С, који се налазе у списима, ни један од саслушаних сведока није навео, нити је потврдио да је окривљени употребио речи које су изнете у изреци првостепеног прекршајног решења. Тиме је, и по налажењу овога суда, изрека првостепеног решења о прекршају противречна разлозима решења и садржини исправа која се налазе у списима предмета односно записницима о саслушању сведока. Решењем Већа за прекршаје у Лесковцу ВП. број 2107/2009-3 од 28.09.2009. године није отклоњена наведена противречност, због чега су и првостепено и другостепено прекршајно решење донети уз битну повреду члана 251. став 1. тачка 14. Закона о прекршајима. С обзиром да речи којима је окривљени вређао другог представљају битно обележје прекршаја за који је оглашен одговорним и кажњен, а да из доказа изведених у прекршајном поступку не произилази да је вређао друге употребом речи наведених у изреци првостепеног решења, то овај суд налази да се наводима захтева основано указује и на повреду материјалног прописа о прекршају из члана 252. став 1. тачка 1. Закона о прекршајима у вези члана 6. став 3. Закона о јавном реду и миру.

Са изнетих разлога Врховни касациони суд је на основу члана 283. став 3. Закона о прекршајима уважио захтев Републичког јавног тужиоца и укинуо првостепено и другостепено решење о прекршају, а предмет доставио на поновни поступак и одлучивање Прекршајном суду у Врању сагласно члану 90. став 2. Закона о уређењу судова (''Сл. гласник РС'' бр. 116/08 и 104/09) у вези члана 2. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (''Сл. гласник РС'' број 116/08) који се примењује од 01.01.2010. године. 

У поновном поступку прекршајни суд је дужан да поступи по члану 269. Закона о прекршајима (''Сл. гласник РС'' бр. 101/05, 116/08 и 111/09) и након тога донесе на закону засновану одлуку.

ПРЕСУЂЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана

Записничар,                                                               Председник већа-судија,

Радојка Маринковић,с.р.                                          Снежана Живковић,с.р.