Узп 13/10 - потврђивање мандата одборника

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Узп 13/10
07.05.2010. година
Београд

Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Снежане Андрејевић, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, решавајући о захтеву Скупштине општине Г., за преиспитивање судске одлуке – пресуде Вишег суда у Пожаревцу 1 Уж.18/10 од 24.03.2010. године, у предмету потврђивање мандата одборника, у нејавној седници већа одржаној дана 07.05.2010. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

 

            Захтев СЕ ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

 

Поднетим захтевом Скупштина општине Г. предлаже преиспитивање судске одлуке – пресуде Вишег суда у Пожаревцу 1 Уж.18/10 од 24.03.2010. године, којом је усвојена жалба тужилаца З.П. и Д.Ф., обојице из Г., те се решење о потврђивању мандата одборника Ж.Д. из Г. ..., решење о потврђивању мандата одборника С.Ђ. из Г. број ..., решење о потврђивању мандата одборника М.М. из М. број ..., решење о престанку мандата одборника А.Р. из К. број ..., решење о престанку мандата одборника В.М. из М. број ... и решење о престанку мандата одборника Д.М. из С. број ..., поништавају и списи предмета враћају Скупштини општине Г. на поновно одлучивање. Захтев је поднет на основу члана 49. став 1. тачка 3. Закона о управним споровима, пошто се ради о стварима у којима је у управном поступку била искључена жалба. Сматрајући да је у питању управни спор подносилац захтева предлаже да суд уважи захтев, укине побијану пресуду, огласи Виши суд у Пожаревцу стварно ненадлежним и предмет проследи Управном суду на одлучивање.

У поступку претходног испитивања поднетог захтева Врховни касациони суд је нашао да је захтев недозвољен.

Одредбом члана 49. став 1. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'' број 111/09) је прописано да против правноснажне одлуке Управног суда странка и надлежни јавни тужилац могу да поднесу Врховном касационом суду захтев за преиспитивање судске одлуке. Ставом  2. је прописано да захтев може да се поднесе када је то законом предвиђено, у случајевима када је суд одлучивао у пуној јурисдикцији и у стварима у којима је у управном поступку била искључена жалба, а ставом 3 истог члана је прописано да захтев може да се поднесе због повреде закона, другог прописа или општег акта или повреде правила поступка која је могла бити од утицаја на решење ствари.

Имајући у виду да је цитираном одредбом јасно прописано да захтев за преиспитивање судске одлуке може да се поднесе само против одлуке Управног суда, Врховни касациони суд налази да су наводи захтева који се односе на ненадлежност Вишег суда у Пожаревцу и неопходност примене Закона о управним споровима у конкретној ствари без утицаја на дозвољеност овог ванредног правног средства. Одредбом члана 53. став 1. Закона о управним споровима је прописано да недозвољен или неблаговремен захтев или захтев који је поднело неовлашћено лице Врховни касациони суд ће одбацити решењем.

Захтев за преиспитивање судске одлуке поднет је према томе, против пресуде Вишег суда у Пожаревцу, а не против одлуке Управног суда, како је то прописано цитираним чланом 49. став 1. Закона о управним споровима, па је Врховни касациони суд нашао да је захтев недозвољен и на основу члана 53. став 1. Закона о управним споровима одлучио као у диспозитиву овог решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

Дана 07.05.2010. године, Узп  13/10

 

Записничар,                                                             Председник већа - судија,

Гордана Богдановић,с.р.                                        Снежана Живковић, с.р.