Јавни конкурс за попуњавање положаја

 ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД на основу члана 75 став 1, у вези са чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима, чл. 15 став 3, 17 став 3, 18 став 1, 19 став 3, 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава јавни конкурс за

 

            - попуњавање положаја.

 

            I  Орган у коме се попуњавају положаји:

            Врховни касациони суд, Београд, Немањина 9.

 

            II Положаји који се попуњавају:

            1. Менаџер суда – положај у трећој групи

            Услови: стечено високо образовање из научне области економске или организационе науке или менаџмент и бизнис – на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање девет година радног искуства у струци и познавања рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.  

            У изборном поступку проверавају се познавање организационих прописа којима се уређује рад судова и унутрашња организација рада суда и стручно знање кандидата из области рада на радном месту - увидом у податке из пријаве и одговором на питања која се кандидату усмено постављају, а познавање рада на рачунару - сертификатом или другим одговарајућим доказом.    

            Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат или други одговарајући доказ о вештини рада на рачунару, вештину кандидата за рад на рачунару провериће стручњак за информационе технологије у суду.

            Трајање рада на положају и место рада:

            Рад на положају траје четири године, а место рада је Београд, Немањина 9.

 

            2.  Руководилац Службе председника Врховног касационог суда – положај у четвртој групи.

            Услови: стечено високо образовање из научне области друштвеног – хуманистичке науке – на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање девет година радног искуства у струци, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. 

            У изборном поступку проверавају се: познавање организационих прописа којима се уређује рад судова и унутрашња организација рада суда, стручно знање кандидата из области рада на радном месту, познавање делокруга организационог дела којем положај припада – увидом у податке из пријаве и одговором на питања која се кандидату усмено постављају, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару – сертификатом или другим одговарајућим доказом.   

            Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат о знању енглеског језика и вештини рада на рачунару, провера знања језика вршиће се у усменом разговору са стручњаком за енглески језик – дипл. филологом за енглески језик, односно вештину кандидата за рад на рачунару провериће стручњак за информационе технологије у суду.

            Трајање рада на положају и место рада:

            Рад на положају траје четири године, а место рада је Београд, Немањина 9.

 

            3.  Интерни ревизор – положај у четвртој групи.

            Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке - на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани економиста, положен државни стручни испит и испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, радно искуство од најмање девет година у струци и познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. 

            У изборном поступку проверавају се: познавање организационих прописа којима се уређује рад судова и унутрашња организација рада суда и стручно знање кандидата из области рада на радном месту - увидом у податке из пријаве и одговором на питања која се кандидату усмено постављају, а познавање рада на рачунару – сертификатом или другим одговарајућим доказом.

            Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат или други одговарајући доказ о вештини рада на рачунару, вештину кандидата за рад на рачунару провериће стручњак за информационе технологије у суду.

            Трајање рада на положају и место рада:

            Рад на положају траје четири године, а место рада је Београд, Немањина 9.

 

            4.  Секретар Кривичног одељења  – положај у четвртој групи.

            Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке - на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани правник, положен правосудни испит, најмање девет година радног искуства у правној струци, од тога шест после положеног правосудног испита,  познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. 

            У изборном поступку проверавају се: познавање организационих прописа којима се уређује рад судова и унутрашња организација рада суда и стручно знање кандидата из области рада на радном месту - увидом у податке из пријаве и одговором на питања која се кандидату усмено постављају, а познавање рада на рачунару – сертификатом или другим одговарајућим доказом.       

            Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат или други одговарајући доказ о вештини рада на рачунару, вештину кандидата за рад на рачунару провериће стручњак за информационе технологије у суду.

            Трајање рада на положају и место рада:

            Рад на положају траје четири године, а место рада је Београд, Немањина 9.

 

            5.  Секретар Грађанског одељења  – положај у четвртој групи.

            Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке - на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани правник, положен правосудни испит, најмање девет година радног искуства у правној струци, од тога шест после положеног правосудног испита,  познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. 

            У изборном поступку проверавају се: познавање организационих прописа којима се уређује рад судова и унутрашња организација рада суда и стручно знање кандидата из области рада на радном месту - увидом у податке из пријаве и одговором на питања која се кандидату усмено постављају, а познавање рада на рачунару – сертификатом или другим одговарајућим доказом.     

            Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат или други одговарајући доказ о вештини рада на рачунару, вештину кандидата за рад на рачунару провериће стручњак за информационе технологије у суду.

            Трајање рада на положају и место рада:

            Рад на положају траје четири године, а место рада је Београд, Немањина 9.

 

            6.  Секретар суда  – положај у трећој групи.

            Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке - на студијама другог степена (дипломске академске студије – master специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани правник, положен правосудни испит, најмање десет година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита,  познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. 

            У изборном поступку проверавају се: познавање организационих прописа којима се уређује рад судова и унутрашња организација рада суда, стручно знање кандидата из области рада на радном месту и познавање делокруга организационог дела којем положај припада - увидом у податке из пријаве и одговором на питања која се кандидату усмено постављају, а познавање рада на рачунару – сертификатом или другим одговарајућим доказом.      

            Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат или други одговарајући доказ о вештини рада на рачунару, вештину кандидата за рад на рачунару провериће стручњак за информационе технологије у суду.

            Трајање рада на положају и место рада:

            Рад на положају траје четири године, а место рада је Београд, Немањина 9.

 

            7.  Радно место за нормативне послове и припрему Опште седнице – положај у четвртој групи.

            Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке - на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани правник, положен правосудни испит, најмање девет година радног искуства у правној струци, познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. 

            У изборном поступку проверавају се: познавање организационих прописа којима се уређује рад судова и унутрашња организација рада суда и стручно знање кандидата из области рада на радном месту - увидом у податке из пријаве и одговором на питања која се кандидату усмено постављају, а познавање рада на рачунару – сертификатом или другим одговарајућим доказом.   

            Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат или други одговарајући доказ о вештини рада на рачунару, вештину кандидата за рад на рачунару провериће стручњак за информационе технологије у суду.

            Трајање рада на положају и место рада:

            Рад на положају траје четири године, а место рада је Београд, Немањина 9.

 

            8. Руководилац Одсека за информационе технологије – положај у четвртој групи.

            Услови: стечено високо образовање из научне области електротехничког и рачунарског инжењерства - на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – односно завршен Електротехнички или Природно-математички факултет или Факултет организационих наука, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање девет година и знање енглеског језика; држављанство Републике Србије; да раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. 

            У изборном поступку проверавају се: познавање организационих прописа којима се уређује рад судова и унутрашња организација рада суда, стручно знање кандидата из области рада на радном месту, познавање делокруга организационог дела којем положај припада - увидом у податке из пријаве и одговором на питања која се кандидату усмено постављају, а знање енглеског језика – сертификатом или другим одговарајућим доказом.   

            Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, провера знања језика вршиће се у усменом разговору са стручњаком за енглески језик – дипл. филологом за енглески језик.

            Трајање рада на положају и место рада:

            Рад на положају траје четири године, а место рада је Београд, Немањина 9.

 

            III Заједничко за све положаје  који се оглашавају:

            1. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је осам дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

            2. Садржина пријаве на конкурс: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, број контакт телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

 

            3. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о одговарајућој стручној спреми, исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), уверење Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак за дела за која се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци), радна књижица, уверење о положеном државном стручном испиту за положај под редним бројевима 1, 2, 3 и 8, уверење о положеном правосудном испиту за положај под редним бројевима 4, 5, 6 и 7, доказ о знању енглеског језика, сертификат или други одговарајући доказ, за положај под редним бројевима 2 и 8 и доказ о вештини рада на рачунару сертификат или други одговарајући доказ, за положај под редним бројевима  1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

 

            4. Лице које није државни службеник прилаже све доказе у оригиналу или у фотокопији, која је оверена у општини или суду.

            Државни службеник, који подноси пријаву по овом јавном  конкурсу, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме раду или решење да је нераспоређен.

 

            5. Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву на конкурс, с тим што је дужно да Врховном касационом суду достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

 

            6. Адреса на коју се подноси пријава за конкурс је: Врховни касациони суд, 11000 Београд, Немањина 9, са назнаком: „За јавни конкурс – попуњавање положаја“.

 

            7. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је државни службеник Биљана Мариновић, запослена на радном месту за кадровске послове у Врховном касационом суду, телефон 011-363-5553.  

 

            8. На web страници Врховног касационог суда: www.vk.sud.rs кандидати могу погледати опис радног места односно послова за све положаје, као и извршити увид у делокруг организационих делова у суду у којима се положај попуњава, увидом у Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Врховном касационом суду.

 

            9. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, осим доказа о оспособљености за рад на рачунару, биће одбачене.

 

            10. Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на web страници Врховног касационог суда: www.vk.sud.rs