Јавни конкурс за попуњавање положаја и извршилачких радних места у Врховном касационом суду

Текст огласа „Јавни конкурс за попуњавање положаја и извршилачких радних места у Врховном касационом суду“ објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ у бр. 39 од 03. јуна 2011.године (од када се рачунају рокови за пријављивање).         

Текст огласа гласи:

„ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД на основу члана 75 став 1, у вези чл. 72 став 3 Закона о државним службеницима, чл. 18 став 1, 19 став 3, 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава нови јавни конкурс за

- попуњавање положаја.

I  Орган у коме се попуњавају положаји:

Врховни касациони суд, Београд, Немањина 9.

II Положаји који се попуњавају:

1. Менаџер суда – положај у трећој групи

Услови: стечено високо образовање из научне области економске или организационе науке или менаџмент и бизнис – на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање девет година радног искуства у струци и познавања рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.  

У изборном поступку проверавају се познавање организационих прописа којима се уређује рад судова и унутрашња организација рада суда и стручно знање кандидата из области рада на радном месту - увидом у податке из пријаве и одговором на питања која се кандидату усмено постављају, а познавање рада на рачунару - сертификатом или другим одговарајућим доказом.    

Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат или други одговарајући доказ о вештини рада на рачунару, вештину кандидата за рад на рачунару провериће стручњак за информационе технологије у суду.

Трајање рада на положају и место рада:

Рад на положају траје четири године, а место рада је Београд, Немањина 9.

2.  Руководилац Службе председника Врховног касационог суда – положај у четвртој групи.

Услови: стечено високо образовање из научне области друштвено – хуманистичке науке – на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање девет година радног искуства у струци, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. 

У изборном поступку проверавају се: познавање организационих прописа којима се уређује рад судова и унутрашња организација рада суда, стручно знање кандидата из области рада на радном месту, познавање делокруга организационог дела којем положај припада – увидом у податке из пријаве и одговором на питања која се кандидату усмено постављају, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару – сертификатом или другим одговарајућим доказом.   

Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат о знању енглеског језика и вештини рада на рачунару, провера знања језика вршиће се у усменом разговору са стручњаком за енглески језик – дипл. филологом за енглески језик, односно вештину кандидата за рад на рачунару провериће стручњак за информационе технологије у суду.

Трајање рада на положају и место рада:

Рад на положају траје четири године, а место рада је Београд, Немањина 9.

3.  Интерни ревизор – положај у четвртој групи.

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке - на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани економиста, положен државни стручни испит и испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, радно искуство од најмање девет година у струци и познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. 

У изборном поступку проверавају се: познавање организационих прописа којима се уређује рад судова и унутрашња организација рада суда и стручно знање кандидата из области рада на радном месту - увидом у податке из пријаве и одговором на питања која се кандидату усмено постављају, а познавање рада на рачунару – сертификатом или другим одговарајућим доказом.

Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат или други одговарајући доказ о вештини рада на рачунару, вештину кандидата за рад на рачунару провериће стручњак за информационе технологије у суду.

Трајање рада на положају и место рада:

Рад на положају траје четири године, а место рада је Београд, Немањина 9.

III Заједничко за све положаје  који се оглашавају:

1. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

2. Садржина пријаве на конкурс: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, број контакт телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

3. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о одговарајућој стручној спреми, исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), уверење Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак за дела за која се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци), фотокопија радне књижице, уверење о положеном државном стручном испиту, доказ о знању енглеског језика, сертификат или други одговарајући доказ, за положај под редним бројем 2 и доказ о вештини рада на рачунару сертификат или други одговарајући доказ.

4. Лице које није државни службеник прилаже све доказе у оригиналу или у фотокопији, која је оверена у општини или суду.

Државни службеник, који подноси пријаву по овом јавном  конкурсу, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме раду или решење да је нераспоређен.

5. Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву на конкурс, с тим што је дужно да Врховном касационом суду достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

6. Адреса на коју се подноси пријава за конкурс је: Врховни касациони суд, 11000 Београд, Немањина 9, са назнаком: „За јавни конкурс – попуњавање положаја“.

7. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је државни службеник Биљана Мариновић, запослена на радном месту за кадровске послове у Врховном касационом суду, телефон 011-363-5553.  

8. На web страници Врховног касационог суда: www.vk.sud.rs кандидати могу погледати опис радног места односно послова за све положаје, као и извршити увид у делокруг организационих делова у суду у којима се положај попуњава, увидом у Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Врховном касационом суду.

9. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, осим доказа о оспособљености за рад на рачунару, биће одбачене.

10. Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на web страници Врховног касационог суда: www.vk.sud.rs

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД на основу члана 61, у вези чл. 54, 55 и 64 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09), чл. 3 став 5, 15 став 2, 17 став 3, 20 ст. 1. и 2 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09) и члана 5 Правилника о попуњавању извршилачких радних места у судовима („Службени гласник РС“, број 43/10), оглашава јавни конкурс за:

- попуњавање извршилачких радних места.

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Врховни касациони суд, Београд, Немањина 9.

II Радна места која се попуњавају:

1. Помоћник руководиоца Службе председника суда, у звању саветник – 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне области филолошке науке – енглески језик, на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани филолог – енглески језик, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверава се познавање у области организације и рада суда, цени се стручно знање из области рада на радном месту, прибављено мишљење претходног послодавца у односу према послу и квалитету рада и општа култура, као и вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, организаторске способности, вештина руковођења и креативност.

Стручна оспособљеност, знање и вештине проверавају се увидом у податке из пријаве и усмено, на основу обављеног разговора, а познавање рада на рачунару – сертификатом или другим одговарајућим доказом.

Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат или други одговарајући доказ о вештини рада на рачунару, познавање рада на рачунару провериће се у практичном раду на рачунару.

2. Радно место за међународну сарадњу, пројекте и планирање, у звању саветник – 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке – на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани правник, положен правосудни испит, радно искуство у струци од најмање три године, активно знање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверава се познавање у области организације и рада суда, цени се стручно знање из области рада на радном месту, прибављено мишљење претходног послодавца у односу према послу и квалитету рада и општа култура, као и вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања и креативност.

Стручна оспособљеност, знање и вештине проверавају се увидом у податке из пријаве и усмено, на основу обављеног разговора, а знање енглеског језика и  познавање рада на рачунару – сертификатом или другим одговарајућим доказом.

Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат или други одговарајући доказ о знању енглеског језика и  вештини рада на рачунару, знање енглеског језика се проверава усмено, а познавање рада на рачунару у практичном раду на рачунару.

3. Радно место за комуникацију са судовима и грађанима, у звању самостални саветник – 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичке науке – на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверава се познавање у области организације и рада суда, цени се стручно знање из области рада на радном месту, прибављено мишљење претходног послодавца у односу према послу и квалитету рада и општа култура, као и вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенције и креативност.

Стручна оспособљеност, знање и вештине проверавају се увидом у податке из пријаве и усмено, на основу обављеног разговора, а знање енглеског језика и  познавање рада на рачунару – сертификатом или другим одговарајућим доказом.

Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат или други одговарајући доказ о знању енглеског језика и  вештини рада на рачунару, знање енглеског језика се проверава усмено, а познавање рада на рачунару у практичном раду на рачунару.

4. Радно место за односе са јавношћу, у звању саветник – 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука – на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године-односно завршен факултет друштвеног смера, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, активно знање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверава се познавање у области организације и рада суда, цени се стручно знање из области рада на радном месту, прибављено мишљење претходног послодавца у односу према послу и квалитету рада и општа култура, као и вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенције и креативност.

Стручна оспособљеност, знање и вештине проверавају се увидом у податке из пријаве и усмено, на основу обављеног разговора, а знање енглеског језика и  познавање рада на рачунару – сертификатом или другим одговарајућим доказом.

Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат или други одговарајући доказ о знању енглеског језика и  вештини рада на рачунару, знање енглеског језика се проверава усмено, а познавање рада на рачунару у практичном раду на рачунару.

5. Лектор, у звању самостални саветник – 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне области филолошке науке – српски језик, на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани филолог – српски језик, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година на истим или сличним пословима, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверава се познавање у области организације и рада суда, цени се стручно знање из области рада на радном месту, прибављено мишљење претходног послодавца у односу према послу и квалитету рада и општа култура, као и вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања и креативност.

Стручна оспособљеност, знање и вештине проверавају се увидом у податке из пријаве и усмено, на основу обављеног разговора, а познавање рада на рачунару – сертификатом или другим одговарајућим доказом.

Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат или други одговарајући доказ о вештини рада на рачунару, познавање рада на рачунару провериће се у практичном раду на рачунару.

6. Пословни секретар председника суда, у звању млађи саветник – 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичке науке – на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, годину дана радног искуства и     током приправничког стажа стечена вештина да се знања примене, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверава се познавање у области организације и рада суда, цени се стручно знање из области рада на радном месту, прибављено мишљење претходног послодавца у односу према послу и квалитету рада и општа култура, као и вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, организаторске способности и креативност.

Стручна оспособљеност, знање и вештине проверавају се увидом у податке из пријаве и усмено, на основу обављеног разговора, а знање енглеског језика и  познавање рада на рачунару – сертификатом или другим одговарајућим доказом.

Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат или други одговарајући доказ о знању енглеског језика и  вештини рада на рачунару, знање енглеског језика се проверава усмено, а познавање рада на рачунару у практичном раду на рачунару.

7. Радно место за стручно усавршавање и развој кадрова у суду, у звању саветник – 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичке науке  – на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверава се познавање у области организације и рада суда, цени се стручно знање из области рада на радном месту, прибављено мишљење претходног послодавца у односу према послу и квалитету рада и општа култура, као и вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, организаторске способности и креативност.

Стручна оспособљеност, знање и вештине проверавају се увидом у податке из пријаве и усмено, на основу обављеног разговора, а познавање рада на рачунару – сертификатом или другим одговарајућим доказом.

Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат или други одговарајући доказ о вештини рада на рачунару, познавање рада на рачунару провериће се у практичном раду на рачунару.

8. Радно место за јавне набавке, у звању референт – 1 извршилац.

Услови: средња стручна спрема економског смера у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, сертификат за службеника за јавне набавке, две године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару. 

У изборном поступку проверава се познавање у области организације и рада суда, цени се стручно знање из области рада на радном месту, прибављено мишљење претходног послодавца у односу према послу и квалитету рада.

Стручна оспособљеност, знање и вештине проверавају се увидом у податке из пријаве и усмено, на основу обављеног разговора, а познавање рада на рачунару – сертификатом или другим одговарајућим доказом.

Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат или други одговарајући доказ о вештини рада на рачунару, познавање рада на рачунару провериће се у практичном раду на рачунару.

9. Систем администратор, у звању самостални саветник – 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне области електротехничког и рачунарског инжињерства – на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – односно завршен електротехнички или природно-математички факултет или факултет организационих наука, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, знање енглеског језика и рада на рачунару.

У изборном поступку проверава се познавање у области организације и рада суда, цени се стручно знање из области рада на радном месту, прибављено мишљење претходног послодавца у односу према послу и квалитету рада и општа култура, као и вештина логичког и аналитичког резоновања, организаторске способности и креативност.

Стручна оспособљеност, знање и вештине проверавају се увидом у податке из пријаве и усмено, на основу обављеног разговора, а знање енглеског језика и  познавање рада на рачунару – сертификатом или другим одговарајућим доказом.

Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат или други одговарајући доказ о знању енглеског језика и  вештини рада на рачунару, знање енглеског језика се проверава усмено, а познавање рада на рачунару у практичном раду на рачунару.

10. Руководилац Службе за техничке послове, противпожарну заштиту и заштиту на раду, у звању виши саветник – 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне области машинско инжењерство на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године -дипломирани инжењер машинства, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање седам година, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверава се познавање у области организације и рада суда, цени се стручно знање из области рада на радном месту, прибављено мишљење претходног послодавца у односу према послу и квалитету рада и општа култура, као и вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, организаторске способности, вештина руковођења и креативност.

Стручна оспособљеност, знање и вештине проверавају се увидом у податке из пријаве и усмено, на основу обављеног разговора, а познавање рада на рачунару – сертификатом или другим одговарајућим доказом.

Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат или други одговарајући доказ о вештини рада на рачунару, познавање рада на рачунару провериће се у практичном раду на рачунару.

11. Радно место за заштиту на раду, у звању саветник – 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне области инжењерство заштите животне средине и заштите на раду – на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године - дипломирани инжењер заштите на раду, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверава се познавање у области организације и рада суда, цени се стручно знање из области рада на радном месту, прибављено мишљење претходног послодавца у односу према послу и квалитету рада и општа култура, као и вештина логичког и аналитичког резоновања, организаторске способности и креативност.

Стручна оспособљеност, знање и вештине проверавају се увидом у податке из пријаве и усмено, на основу обављеног разговора, а познавање рада на рачунару – сертификатом или другим одговарајућим доказом.

Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат или други одговарајући доказ о вештини рада на рачунару, познавање рада на рачунару провериће се у практичном раду на рачунару.

12. Радно место за противпожарну заштиту, намештеник IV врсте – 2 извршиоца.

Услови: средња стручна спрема, психо-физичка и здравствена способност за рад на пословима заштите од пожара, најмање две године радног искуства, положен стручни испит по Закону о заштити од пожара.

У изборном поступку цени се стручно знање из области рада на радном месту и прибављено мишљење претходног послодавца у односу према послу и квалитету рада.             Стручна оспособљеност, знање и вештине проверавају се увидом у податке из пријаве, достављањем доказа о испуњености услова за рад на том радном месту (сертификат о положеном стручном испиту по Закону о заштити од пожара) и усмено, на основу обављеног разговора.

13. Радно место за одржавање система хлађења и грејања, намештеник II врсте – 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне области електротехничко и рачунарско инжињерство или машинско инжињерство, на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани електро или машински инжењер, смер климатизација, радно искуство у струци од најмање три године на истим или сличним пословима и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку цени се стручно знање из области рада на радном месту и прибављено мишљење претходног послодавца у односу према послу и квалитету рада.

Стручна оспособљеност, знање и вештине проверавају се увидом у податке из пријаве и усмено, на основу обављеног разговора, а познавање рада на рачунару – сертификатом или другим одговарајућим доказом.

Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат или други одговарајући доказ о вештини рада на рачунару, познавање рада на рачунару провериће се у практичном раду на рачунару.

14. Управитељ судске писарнице, у звању саветник – 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке – на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани правник, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверава се познавање у области организације и рада суда, цени се стручно знање из области рада на радном месту, прибављено мишљење претходног послодавца у односу према послу и квалитету рада и општа култура, као и вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, организаторске способности, вештина руковођења и креативност.

Стручна оспособљеност, знање и вештине проверавају се увидом у податке из пријаве и усмено, на основу обављеног разговора, а познавање рада на рачунару – сертификатом или другим одговарајућим доказом.

Са кандидатом који не поседује или не достави уз пријаву сертификат или други одговарајући доказ о вештини рада на рачунару, познавање рада на рачунару провериће се у практичном раду на рачунару. 

III  Заједнички услови за рад на свим радним местима:

Држављанство Републике Србије, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

IV  Трајање рада:

На свим радним местима радни однос се заснива на неодређено време.      Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

V Место рада:

Београд, Немањина 9.

VI Адреса на којој се подносе пријаве:

Врховни касациони суд, 11000 Београд, Немањина 9, са назнаком: „За јавни конкурс“.

VII Лице задужено за давање обавештења:

Биљана Мариновић, запослена на радном месту за кадровске послове у Врховном касационом суду, телефон 011/363-5553. 

VIII Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

IX  Пријава на конкурс треба да садржи:

Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона односно email адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. 

X Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

  • оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
  • oригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
  • оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема;
  • оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно правосудном испиту;
  • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци;
  • оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о знању енглеског језика односно познавању рада на рачунару;
  • oверена фотокопија радне књижице;
  • уверење да није покренута истрага нити подигнута оптужница против кандидата (не старије од шест месеци) и
  • уверење о здравственој способности (доставиће кандидат накнадно који буде изабран). 

XI Провера оспособљености, знања и вештина, са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, а којима је услов за радно место знање енглеског језика или познавања рада на рачунару, обавиће се провером рада на рачунару и знањем енглеског језика усменим разговором, у просторијама Врховног касационог суда, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом на адресу коју наведу у својим пријавама.

Са кандидатима који успешно заврше проверу знања енглеског језика и познавања рада на рачунару, усмени разговор ће се обавити накнадно, о чему ће кандидати бити писмено обавештени.

XII Напомене:

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неблаговремене, неразумљиве или недопуштене пријаве биће одбачене.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на web страници Врховног касационог суда: www.vk.sud.rs

На web страници Врховног касационог суда - у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Врховном касационом суду, може се погледати опис послова сваког радног места.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене документе.

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту. “