Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке добара број 1/2012 - за набавку хемијских средстава и средстава за одржавање хигијене, са конкурсном документацијом

На основу члана 69. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08)  

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД

11000 Београд, Немањина 9

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне  набавке добара број 1/2012

Предмет јавне набавке је набавка хемијских средстава и средстава за одржавање хигијене за 2012. годину, за потребе хигијенског одржавања пословног објекта у Немањиној 9.

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

Понуду могу поднети сви заинтресовани понуђачи који испуњавају услове за учешће у поступку из члана 44. Закона о јавним набавкама, што доказују на начин прописан у члану 45. Закона о јавним набавкама.

Понуда мора у целини бити припремљена у скаду са овим позивом и конкурсном документацијом.

Од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС“, заинтресованим лицима биће омогућен непосредан увид у конкурсну документацију у просторијама Врховног касационог суда, Немањина 9, Београд.

Јавни позив биће објављен и на Порталу јавних набавки.

Од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС“, конкурсна документација биће објављена на websitu Врховног касационог суда – www.vk.sud.rs и може се преузети електронски.

Заинтресовани понуђач дужан је да поднесе понуду најкасније до 12.00 часова, 30-тог дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС“.

Понуде се подносе у затвореној коверти, на адресу: Врховни касациони суд, Београд, Немањина 9. Коверат са понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, отстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Отварање понуда одржаће се 30-тог дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС“ у 13 часова у кабинету број 4.01 на IV спрату код секретара Врховног касационог суда, у згради судова, улица Немањина 9, Београд.

Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена.

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у оквирном року од 8 дана од дана јавног отварања понуда.       

Заинтересована лица могу тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда, а додатне информације и појашњења телефоном нису дозвољена.

Наручилац ће у року од два дана писмено одговорити заинтересованом лицу и истовремено ту информацију доставити свим другим лицима која су примила конкурсну документацију.

Питања треба упутити на адресу Врховни касациони суд, Београд, Немањина 9. уз напомену "Објашњења – јавна набавка хемијских средстава и средстава за одржавање хигијене за 2012. годину, за потребе хигијенског одржавања пословног објекта у Немањиној 9.

Преузмите конкурсну документацију