Јелена Ивановић

Јелена Ивановић

Јелена Ивановић рођена је 1. јануара 1959. године у Краљеву. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 29. септембра 1981. године. Правосудни испит положила је 30. јануара 1984. године.

Приправнички стаж обавила је у Општинском суду у Краљеву у периоду од 20. септембра 1982. године до 29. фебруара 1984. године. Након положеног правосудног испита засновала је радни однос као самостални стручни сарадник у Општинском суду у Краљеву у периоду од 1. марта 1984. године до 12. јуна 1986. године.

За судију Општинског суда у Краљеву изабрана је 13. јуна 1986. године, где је поступала у Парничном одељењу. За судију Окружног суда у Краљеву изабрана је 1. јуна 1996. године, где је поступала у Парничном одељењу и била члан Већа за управне спорове. По распореду председника Окружног суда дежурала је и као истражни судија, а периодично је била председник Парничног одељења и председник Одељења судске праксе. Изабрана је за судију Врховног суда Србије 24. августа 2004. године, на коју дужност је ступила 1. септембра 2004. године, где је била члан Великог персоналног већа. За судију Управног суда изабрана је 1. јануара 2010. године.

Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 31. октобра 2013. године, изабрана је за председника Управног суда, на коју функцију је ступила 8. новембра 2013. године. У току 2014. године именована је за члана Програмског савета Правосудне академије, члана Радне групе за израду Правилника о критеријумима и мерилима за избор судија и председника судова, а исте године и за члана Радне групе за израду Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о управним споровима, као и члана Радне групе за израду Нацрта Закона о заштити права на суђење у разумном року. У периоду од 9. новембра 2017. године до 27. јуна 2018. године, била је вршилац функције председника Управног суда. Одлуком Народне скупштине Републике Србије од 15. јуна 2018. године, поново је изабрана за председника Управног суда, на коју функцију је ступила 28. јуна 2018. године. За судију Врховног касационог суда изабрана је 21. октобра 2021. године. За в.ф. председника Управног суда постављена је 16. децембра 2021. године. На функцији судије Врховног касационог суда је од 23. јуна 2022. године.

У својој дугогодишњој судској пракси, учесник је бројних саветовања, семинара обука и радионица. Објавила је бројне стручне радове, међу којима су: „Исправљање грешака у решењу и допунско решење”, објављен у Билтену Врховног суда Србије 2005. године, „Враћање задружне имовине” објављен у Билтену Врховног суда Србије 2006. године, „Принудно извршење одлука Повереника за информације од јавног значаја”, објављен у Билтену Врховног суда Србије 2007. године, „Порески извршни поступак”, објављен у Билтену Врховног суда Србије 2008. године, „Пореска обавеза у поступку приватизације”, представљен на саветовању Удружења правника у Будви 2006. године, „Локална самоуправа у актуелној пракси Врховног суда Србије”, представљен на саветовању правника у Будви 2007. године, „Нова законска решења локалне самоуправе” представљен на Саветовању правника на Златибору 2007. године, „Принудно извршење одлука Савета РРА”, објављен у „Параграфу” 2007. године, „Сукоб права два титулара у стицању права коришћења гробног места са освртом на практичну примену Закона о сахрањивањима и гробљима”, објављен у „Глосарију”, „Правна природа аката донетих у вршењу надзора у поступку приватизације”, представљен на саветовању Удружења правника Србије у Будви, 2009. године, „Правна природа акта о постављењу и разрешењу именованих и лица у изборним звањима”, објављен у Билтену Врховног суда Србије 2009. године, „Управни суд – функционисање и правци развоја”, реферат у оквиру Копаоничке школе природног права 2013. године, „Управни суд и реформа управног судства”, представљен на саветовању правника у организацији Глосаријума, у Врњачкој Бањи 2017. године, као и радове „Утврђивање чињеница у управном спору”, „Ванредно укидање решења у управном поступку”, „Правни карактер обавештења код ванредних правних средстава у управном поступку”, „Спор пуне јурисдикције у управно-судској пракси Републике Србије”.

У организацији „Про јуриса” током 2005. године учествовала је у едукацији судија општинских судова у Крагујевцу на тему практичне примене Закона о парничном поступку, када је представљен њен стручни рад „Израда одлука у парничном поступку”. На саветовању у Врњачкој Бањи 2006. године, као предавач учествовала је са радом „Институти прекршајног права са актуелном праксом Врховног суда Србије”.

У периоду од 2000. до 2004. године, завршила је школу за тренере – предаваче у организацији Америчког центра за обуку судија у оквиру судијских дана у Врњачкој Бањи, а у периоду од 2006. до 2007. године, семинар за предаваче у организацији Правосудног центра Београд.

У циљу спровођења реформе имала је активно учешће у припреми пројекта Немачке организације за међународну сарадњу (,,ГИЗ”) ,,Подршка Министарству правде у реформи Управног суда у Србији”, због чега је 2021. године именована за члана Управног одбора Пројекта.

Као делегирани представник управног судства Републике Србије, имала је активно учешће у раду Генералне скупштине Удружења државних савета и врховних управних судова земаља ЕУ (ACA-Europe) и као члан Удружења судија европских управних судова (АЕАЈ), почев од 2015. године до 2021. године.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 23. јуна 2022. године.

Судија је у грађанској материји.