Јелица Бојанић Керкез

Јелица Бојанић Керкез

Рођена је 1958. године у Зрењанину. Дипломирала је на Правном факултету у Новом Саду 1982. године. После завршених студија била је судијски приправник у Општинском суду у Зрењанину. Правосудни испит је положила у јануара 1985. године. За судију Општинског суда у Зрењанину је изабрана  у априлу 1985. године. Судила је тринаест година у првостепеној  грађанској материји. За судију Окружног суда у Зрењанину је изабрана у мају 1998. године. У том суду је била члан и председник жалбеног већа и од 2008. године председник Грађанског одељења. Изабрана је за судију Апелационог суда у Новом  Саду и  од јануара 2010. године била  заменик в.ф. председника тог суда односно први заменик председника суда, председник већа у Грађанском одељењу и председник специјализованог већа за спорове из породичних односа, а од јуна 2014. године  одређена и за председника Одељења за заштиту права на суђење у разумном року.

У професионалном усавршавању је завршила специјалистички курс с одбраном рада „Људска права у Европи“ на Правном факултету у Новом Сад 2002. године, обуку за стратешко планирање, обуку за тренера основног и вишег нивоа, обуку за медијатора, стекла сертификате о поседовању посебних знања из области права детета, о поседовању посебних знања из области примене Закона о заштити узбуњивача и примене Закона о спречавању насиља у породици.

Учествовала је на бројним семинарима, конференцијама и стручним скуповима. Од 2004. године је била тренер у обукама судија и судијских помоћника спровођеним од стране Првосудног центра за обуку и стручно усавршавање судија и Правосудне академије.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 8. новембра 2018. године.

Поступа у грађанској материји.