Годишње саветовање Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу

Годишње саветовање Срп­ског удружења за кри­вич­но­прав­ну те­о­ри­ју и прак­су са темом „Оштећено лице и кривичноправни инструменти заштите (међународни правни стандарди, норма и пракса)“ одржава се од 9. до 11. септембра 2021. године на Златибору.

Председница Врховног касационог суда Јасмина Васовић обратила се на отварању Саветовања.

Са­ве­то­ва­ње организује Срп­ско удружење за кри­вич­но­прав­ну те­о­ри­ју и прак­су у са­рад­њи са Институтом за криминолошка и социолошка истраживања, Пра­во­суд­ном ака­де­ми­јом и Мисијом ОЕБС-а у Србији.