Кзз 497/2019 усвојен захтев; преиначено; ослобођен оптужбе чл. 439 т. 1 ЗКП

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Кзз 497/2019
21.05.2019. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Маје Ковачевић Томић, Соње Павловић и Милунке Цветковић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела фалсификовање исправе из члана 355. став 2. у вези става 1. КЗ, одлучујући о захтеву за заштиту законитости браниоца окривљеног АА, адвоката Миљана Перната, поднетом против правноснажних пресуда Основног суда у Шиду К бр. 187/18 од 29.11.2018. године и Вишег суда у Сремској Митровици Кж1 бр. 64/19 од 19.03.2019. године, у седници већа одржаној дана 21.05.2019. године, једногласно је донео

П Р Е С У Д У

УСВАЈА СЕ захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног АА, адвоката Миљана Перната, као основан, па се ПРЕИНАЧУЈУ правноснажне пресуде Основног суда у Шиду К бр. 187/18 од 29.11.2018. године и Вишег суда у Сремској Митровици Кж1 бр. 64/19 од 19.03.2019. године, тако што се окривљени АА, на основу члана 423. став 1. тачка 1) ЗКП,

ОСЛОБАЂА ОД ОПТУЖБЕ

- да је дана 03.03.2017. године око 22,45 часова на граничном прелазу Батровци на улазу у Р. Србију, способан да схвати значај свога дела и да управља својим поступцима, свестан свог дела и хтео његово извршење, лажну јавну исправу набавио ради употребе и исту употребио као праву, на тај начин што су му претходно у СР Немачкој због неисправности теретног комби возила марке „...“ по прописима СР Немачке одузети саобраћајна дозвола и оригиналне регистарске ознаке Републике Србије ..., а онда је преко лица ББ набавио један пар лажних регистарских таблица ... на којима је на тој плавој фолији руком било исписано „SRB“, грб и ћирилична ознака града су били написани фломастером, а изнад латиничног слова „C“ је дописана цртица како би ово слово личило на латинично слово „Ć“, па је наведене лажне регистарске таблице ... поставио на предњу и задњу страну теретног комби возила „...“ и након тога ово комби возило користио у јавном саобраћају, те је доласком из СР Немачке на Гранични прелаз Батровци на улазу у Републику Србију од стране службених лица граничне полиције Републике Србије утврђено да су предметне регистарске таблице ... фалсификоване и исте су уз потврду о привремено одузетим предметима одузете од окривљеног АА, при чему је окривљени АА био свестан забрањености свога дела,

- чиме би извршио кривично дело фалсификовање исправе из члана 355. став 2. у вези става 1. КЗ.

Трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда на основу члана 265. став 1. ЗКП.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Шиду К бр. 187/18 од 29.11.2018. године, окривљени АА оглашен је кривим због извршења кривичног дела фалсификовање исправе из члана 355. став 2. у вези става 1. КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од три месеца у коју казну му се урачунава време проведено у притвору од 29.04.2018. године до 30.04.2018. године.

Истом пресудом на основу члана 87. КЗ окривљеном АА изречена је мера безбедности одузимања предмета и то један пар регистарских таблица ..., које су уз потврду о привремено одузетим предметима УГП РЦ ГП према Р. Хрватској, потврда 006/17 од 04.03.2017. године одузете од окривљеног АА, које се по правноснажности пресуде имају доставити на даљу надлежност РЦ ГП према Хрватској Сремска Каменица.

Наведеном пресудом на основу члана 264. у вези члана 261. ЗКП, обавезан је окривљени АА да плати овом суду трошкове кривичног поступка и то 4.040,00 динара, а на име паушала износ од 10.000,00 динара у року од 15 дана по правноснажности пресуде под претњом принудног извршења.

Пресудом Вишег суда у Сремској Митровици Кж1 бр. 64/19 од 19.03.2019. године, одбијена је као неоснована жалба браниоца окривљеног АА, а пресуда Основног суда у Шиду К бр. 187/18 од 29.11.2018. године је потврђена.

Против наведених правноснажних пресуда захтев за заштиту законитости поднео је бранилац окривљеног АА, адвокат Миљан Пернат, због повреде закона из члана 439. тачка 1) ЗКП и битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП, са предлогом да Врховни касациони суд побијане пресуде преиначи и окривљеног ослободи од оптужбе да је извршио кривично дело из члана 355. став 2. у вези става 1. КЗ или да другостепену пресуду укине и предмет врати на поновно одлучивање по жалби.

Разматрајући захтев за заштиту законитости на седници већа одржаној сходно одредбама члана 487. и 488. ЗКП, Врховни касациони суд је нашао да је захтев изјављен од овлашћеног лица, благовремен и дозвољен.

Врховни касациони суд је на основу члана 488. став 1. ЗКП доставио примерак захтева за заштиту законитости Републичком јавном тужиоцу, па је у седници већа коју је одржао без обавештавања Републичког јавног тужиоца и браниоца окривљеног, сматрајући да њихово присуство није од значаја за доношење одлуке (члан 488. став 2. ЗКП), размотрио списе предмета са пресудама против којих је поднет захтев за заштиту законитости и након оцене навода у захтеву нашао:

Захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног АА је основан.

Основано се захтевом за заштиту законитости браниоца окривљеног АА указује да је побијаним пресудама учињена повреда закона из члана 439. тачка 1) ЗКП, јер се у радњама описаним у изреци првостепене пресуде не стичу сви битни елементи кривичног дела за које је окривљени оглашен кривим, већ се у његовим радњама стичу сви битни елементи прекршаја. У вези са наведеним, бранилац даље наводи да уколико не постоје елементи кривичног дела за које је окривљени АА оглашен кривим, већ прекршај, постоје околности које трајно искључују кривично гоњење па је на наведени начин побијаним пресудама учињена и битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП на штету окривљеног.

Одредбом члана 355. став 1. КЗ прописано је да ко направи лажну или преиначи праву исправу у намери да се таква исправа употреби као права или ко лажну или преиначену исправу употреби као праву или је набави ради употребе казниће се затвором до три године, а ставом 2. истог члана прописано је да ако је дело из става 1. овог члана учињено у погледу јавне исправе, тестамента, менице, чека, јавне или службене књиге или друге књиге која се мора водити на основу закона, казниће се затвором од три месеца до пет година.

Одредбом члана 268. став 5. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, прописано је да упис у јединствени регистар возила, издавање саобраћајне дозволе, регистарских таблица и регистрационе налепнице обавља територијално надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова према месту пребивалишта односно седишта власника возила, док је ставом 6. истог члана прописано да на возилу у саобраћају на путу прописане регистарске таблице и регистрациона налепница морају бити постављене на прописан начин.

Одредбом члана 331. став 1. тачка 81) Закона о безбедности саобраћаја на путевима прописано је да ће се новчаном казном у износу од 20.000,00 до 40.000,00 динара или казном затвора у трајању до 30 дана казнити за прекршај лице које поступи супротно одредби члана 268. став 6. уколико нема прописане регистарске таблице.

Из чињеничног описа радње извршења кривичног дела за које је окривљени АА у овом кривичном поступку оглашен кривим, произилази да је окривљени у време и на месту ближе описаном у изреци првостепене пресуде, пошто су му претходно у СР Немачкој због неисправности теретног комби возила одузете саобраћајна дозвола и оригиналне регистарске ознаке Републике Србије ..., преко лица ББ набавио један пар лажних регистарских таблица ... на којима је на плавој фолији руком било исписано „SRB“, грб и ћирилична ознака града који су били написани фломастером, а изнад латичног слова „C“ је дописана цртица како би ово слово личило на латинично слово „Ć“, па је окривљени наведене лажне регистарске таблице ... поставио на предњу и задњу страну теретног комби возила и исто користио у јавном саобраћају, те је приликом доласка из СР Немачке на Гранични прелаз Батровци на улазу у Републику Србију од стране службених лица граничне полиције утврђено да су предметне регистарске таблице фалсификоване и исте су одузете уз потврду.

По налажењу Врховног касационог суда, битан елеменат кривичног дела фалсификовање исправе из члана 355. КЗ је сачињавање, односно употреба било лажне исправе или праве исправе која је преиначена, а из чињеничног описа радње извршења кривичног дела за које је окривљени АА оглашен кривим произилази да се у конкретном случају не ради о лажној или преиначеној правој исправи. Наиме, оригиналне регистарске таблице од окривљеног АА одузете су у СР Немачкој, па је окривљени преко лица ББ набавио један пар импровизованих регистарских таблица које садрже исту регистарску ознаку која иначе припада возилу којим је окривљени управљао и на којој је на плавој фолији руком било исписано „SRB“, грб и ћирилична ознака града и то фломастером, а изнад латиничног слова „C“ је дописана цртица како би ово слово личило на латинично слово „Ć“, из чега несумњиво произилази да се не ради о лажној или правој исправи која је преиначена, већ о импровизованј регистарској таблици, односно непрописној регистарској таблици у смислу одредбе члана 268. став 5. и 6. Закона о безбедности саобраћаја на путевима. Будући да је по налажењу Врховног касационог суда окривљени АА употребио непрописну регистарску таблицу, а не лажну или преиначену праву исправу, за наведене радње је законом прописана прекршајна одговорност, и исте не садрже битне елементе кривичног дела фалсификовање исправе из члана 355. став 2. у вези става 1. КЗ, за које је окривљени у овом кривичном поступку оглашен кривим.

Из наведених разлога, с обзиром да се у радњама окривљеног АА које су описане у изреци првостепене пресуде стичу битни елементи прекршаја из члана 331. став 1. тачка 81) Закона о безбедности на путевима, а не кривичног дела из члана 355. КЗ, побијаним пресудама учињена је повреда закона из члана 439. тачка 1) ЗКП, како се то основано захтевом за заштиту законитости браниоца овог окривљеног указује, па је Врховни касациони суд побијане пресуде преиначио и на основу одредбе члана 423. став 1. тачка 1) ЗКП окривљеног АА ослободио од оптужбе да је извршио кривично дело фалсификовање исправе из члана 355. став 2. у вези става 1. КЗ, јер дело за које је оптужени по закону није кривично дело.

Врховни касациони суд је у смислу одредбе члана 265. став 1. ЗКП одредио да трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда, а будући да је окривљени АА овом пресудом ослобођен од оптужбе.

Из напред наведених разлога донета је одлука као у изреци на основу одредбе члана 492. став 1. тачка 2) ЗКП.

Записничар-саветник,                                                                                                                              Председник већа-судија,

Татјана Миленковић,с.р.                                                                                                                         Зоран Таталовић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић