Рев 3445/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев 3445/2022
07.04.2022. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић, Данијеле Николић, Гордане Џакула и Марине Милановић, чланова већа, у поступку заштите права на суђење у разумном року предлагача АА из ..., чији је пуномоћник Станоје Филиповић адвокат из ..., одлучујући о ревизији предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Новом Саду Рж г 16/21 од 11.05.2021. године, у седници већа одржаној 07.04.2022. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

НЕ ДОЗВОЉАВА СЕ одлучивање о посебној ревизији предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Новом Саду Рж г 16/21 од 11.05.2021. године.

ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољена ревизија предлагача изјављена против решења Апелационог суда у Новом Саду Рж г 16/21 од 11.05.2021. године.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Шапцу Р4 п 3/2021 од 10.03.2021. године, исправљеним решењем истог суда Р4 п 3/2021 од 20.04.2021. године, ставом првим изреке одбијен је као неоснован приговор предлагача АА из ... да се утврди повреда права на суђење у разумном року у предмету Вишег суда у Шапцу Гж 127/20, те да се поступајућем судији наложи предузимање процесних радњи које делотворно убрзавају тај поступак. Ставом другим изреке, одбијен је захтев подносиоца приговора за накнаду трошкова поступка.

Решењем Апелационог суда у Новом Саду Рж г 16/21 од 11.05.2021. године, ставом првим изреке, одбијена је као неоснована жалба предлагача и потврђено решење Вишег суда у Шапцу Р4 п 3/21 од 10.03.2021. године, исправљено решењем истог суда Р4 п 3/2021 од 20.04.2021. године. Ставом другим изреке, одбијен је захтев предлагача за исплату трошкова жалбеног поступка.

Против означеног другостепеног решења предлагач је, на основу члана 404. Закона о парничном поступку, благовремено изјавио ревизију због погрешне примене материјалног права.

Одлучујући о дозвољености изјављене ревизије, на основу члана 404. и члана 410. став 2. тачка 5. у вези са чланом 420. став 1. и 6. ЗПП и члановима 27. и 30. став 2. Закона о ванпарничном поступку, Врховни касациони суд је нашао да ревизија предлагача није дозвољена.

У конкретном случају ревизија је изјављена у поступку заштите права на суђење у разумном року.

Одредбом члана 3. став 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Сл. гласник РС“, број 40/15) одређена су правна средства којима се штити право на суђење у разумном року (приговор ради убрзања поступка, жалба и захтев за правично задовољење). Тим законом ревизија није предвиђена као ванредни правни лек.

Ревизијом се у овом случају побија решење председника непосредно вишег суда којим је одлучено о жалби, против којег није дозвољена жалба (члан 21. Закона о заштити права на суђење у разумном року). Због тога није дозвољена ни ревизија (члан 403. ЗПП), ни посебна ревизија (члан 404. ЗПП), јер би се на тај начин продужавао поступак правне заштите што би било супротно заштити права на суђење у разумном року.

Из наведених разлога, одлучено је као у изреци.

Председник већа – судија

Бранислав Босиљковић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић