Рев 4030/2022 3.19.1.9; достављање

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев 4030/2022
20.04.2022. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца „Петровец“ ДОО из Бачког Петровца, чији је пуномоћник Миодраг Војновић, адвокат из ..., против тужене Републике Србије, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, чији је заступник Државно правобранилаштво из Београда, уз учешће умешача на страни тужене ОЗЗ „Агропетровец“ из Бачког Петровца, чији је пуномоћник Михајло Тодоровић, адвокат из ..., ради утврђења својине, одлучујући о ревизији тужиоца, изјављеној против пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж 2357/21 од 06.10.2021. године, на седници одржаној 20.04.2022. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ВРАЋАЈУ СЕ списи предмета П 20320/2020, Основном суду у Новом Саду, преко Апелационог суда у Новом Саду, ради допуне поступка.

О б р а з л о ж е њ е

Врховном касационом суду достављени су списи предмета Основног суда у Новом Саду П 20320/2020, ради одлучивања о ревизији тужиоца, изјављеној против пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж 2357/21 од 06.10.2021. године.

После разматрања списа предмета, Врховни касациони суд је утврдио да за сада нису испуњени процесни услови за одлучивање о ревизији тужиоца.

Побијана правноснажна другостепена пресуда је достављена пуномоћнику тужиоца (према доставници као доказу о пријему). Међутим, у списима не постоје докази да је иста достављена заступнику тужене и пуномоћнику умешача на страни тужене. Против побијане правноснажне пресуде донете у другом степену, пуномоћник тужиоца је изјавио ревизију, која је достављена заступнику тужене и пуномоћнику умешача на страни тужене, који је поднео одговор на ревизију, који је достављен пуномоћнику тужиоца и заступнику тужене (према доставницама као доказу о пријему).

Одредбом члана 348. став 2. Закона о парничном поступку – ЗПП („Сл. гласник РС“ бр. 125/04, 111/09, 36/11 и 53/13-УС), који се у конкретној ситуацији примењује на основу одредбе члана 506. став 1. важећег Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 72/11, 49/13-УС, 74/13-УС, 55/14, 87/18 и 18/20) је прописано, да, пресуда има дејство према странкама од дана када им је достављена. Одредбом члана 402. став 1. ЗПП је прописано, да примерак благовремене, потпуне и дозвољене ревизије, председник већа првостепеног суда доставиће противној странци и јавном тужиоцу надлежном за подизање захтева за заштиту законитости (члан 416.) у року од 8 дана. Одредбом члана 2. овог члана, да, јавном тужиоцу доставиће се, заједно са ревизијом и препис пресуде против које је ревизија изјављена.

Како у достављеним списима предмета нема доказа да је побијана другостепена пресуда достављена заступнику тужене и пуномоћнику умешача на страни тужене, као и да је ревизија достављена јавном тужиоцу надлежном за подизање захтева за заштиту законитости, то се списи предмета враћају Основном суду у Новом Саду, ради отклањања ових процесних недостатака, односно да би се примерак побијане другостепене пресуде уручио заступнику тужене и пуномоћнику умешача на страни тужене и примерак ревизије, заједно са преписом пресуде против које је ревизија изјављена уручио Републичком јавном тужиоцу и докази о достављању приложе списима.

Кад првостепени суд поступи по налогу за достављање, доставиће списе предмета Врховном касационом суду на даљи поступак.

Из изнетих разлога, Врховни касациони суд је одлучио као у изреци.

Председник већа – судија

Слађана Накић Момировић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић