Рев2 1590/2018 радно право; колективни уговор; накнада штете; трошкови исхране

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев2 1590/2018
27.06.2019. година
Београд

Врховни касациони суд и то судија Весна Поповић, председник већа, у правној ствари тужилаца АА  из ... и ББ из ..., чији је заједнички пуномоћник Ненад Зечевић, адвокат из ..., против туженог ЈКП ВВ, чији је пуномоћник Александар Бојков, адвокат из ..., ради исплате разлике накнаде трошкова за исхрану у току рада, одлучујући о предлогу за исправку пресуде Врховног касационог суда Рев2 1590/2018 од 24.01.2019. године, донео је 27.06.2019. године

Р Е Ш Е Њ Е

ИСПРАВЉА СЕ пресуда Врховног касационог суда Рев2 1590/2018 од 24.01.2019. године, у делу одлуке о трошковима поступка, садржане у ставу трећем изреке, тако што уместо износа од: „...107.690,00 динара...“, има бити: „...132.090,00 динара ...“, док у осталом делу наведено решење остаје неизмењено.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Врховног касационог суда Рев2 1590/2018 од 24.01.2019. године, ставом првим и другим изреке прихваћено је одлучивање о ревизији тужиоца изјављеној против пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж1 554/18 од 12.03.2018. године, као изузетно дозвољеној, па су преиначене нижестепене одлуке и усвојен тужбени захтев, а тужени је обавезан да тужиоцу плати износе ближе одређене ставом другим изреке са припадајућом каматом. Ставом трећим изреке одлучено је о трошковима целокупног поступка.

Међутим, приликом писмене израде одлуке, у делу одлуке о трошковима поступка, садржане у ставу трећем изреке Врховног касационог суда, очигледном омашком је погрешно наведен износ трошкова поступка који су тужиоцу досуђени и то у висини од 107.690,00 динара уместо 132.090,00 динара.

Имајући у виду изнето, Врховни касациони суд је на основу овлашћења из члана 362. став 1. ЗПП, одлучио као у изреци.

Председник већа – судија

Весна Поповић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић