Рж1 р 26/2019 правни лекови за убрзање поступка

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп 26/2019
28.08.2019. година
Београд

Врховни касациони суд, судија Јасминка Станојевић, у предмету предлагача АА и ББ, обоје из ..., чији је заједнички пуномоћник Маја Рамовић, адвокат из ..., у предмету заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Нишу Р4р бр. 6/19 од 30.07.2019. године, дана 28.08.2019. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ жалба предлагача АА и ББ, обоје из ..., изјављена против решења Апелационог суда у Нишу Р4р бр. 6/19 од 30.07.2019. године, као недозвољена.

О б р а з л о ж е њ е

Предлагачи су дана 07.08.2019. године Врховном касационом суду поднели жалбу против решења Апелационог суда у Нишу Р4р бр. 6/19 од 30.07.2019. године, којим је одбијен њихов приговор ради убрзања поступка у предмету Апелационог суда у Нишу Гж1 бр. 1477/18, као неоснован.

Поступајући по жалби предлагача, без спровођења испитног поступка, у смислу одредаба чл. 16 и 17. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“, број 40/15), Врховни касациони суд је нашао да је жалба недозвољена.

О жалби је одлучивао судија одређен Годишњим распоредом послова у суду сагласно одредби члана 16. став 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року, којом је прописано да председник непосредно вишег суда може годишњим распоредом послова да одреди једног судију или више судија да поред њега воде поступак и одлучују по жалбама.

Према стању у списима, поступајући судија Апелационог суда у Нишу је решењем од 30.07.2019. године одбио приговор предлагача ради убрзања поступка у предмету тог суда Гж1 бр. 3990/18, са образложењем да је поступак у овом предмету окончан, тј. да је о предлогу за понављање поступка одлучено на седници већа одржаној 16.04.2019. године.

С обзиром на то да се, према одредби члана 5. став 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року, приговор и жалба могу поднети само док се поступак не оконча, а да је у овом случају предмет решен пре подношења жалбе и поступајући судија урадио одлуку, због чега му се у смислу члана 11. наведеног закона не може наложити предузимање процесних радњи које би делотворно убрзале поступак, Врховни касациони суд налази да је жалба предлагача недозвољена.

Имајући у виду изложено, Врховни касациони суд је, на основу члана 17. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року, одбацио жалбу доносећи одлуку као у диспозитиву.

Судија

Јасминка Станојевић,с.р.

Поука о правном леку

Против овог решења није дозвољена жалба

у смислу члана 21. Закона о заштити права

на суђење у разумном року.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић