Р1 70/2020 3.19.1.2 надлежност

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Р1 70/2020
27.02.2020. година
Београд

 

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијечевића, председника већа, Јасмине Стаменковић и др Илије Зиндовића, чланова већа, у правној ствари предлагача АА из ..., чији је пуномоћник Илија Ђурђевић, адвокат из ..., ради одлучивања о приговору ради убрзања поступка, одлучујући о сукобу стварне надлежности између Основног суда у Вршцу и Апелационог суда у Београду, у седници одржаној 27.02.2020. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

За суђење у овој правној ствари стварно НАДЛЕЖАН ЈЕ Апелациони суд у Београду.

О б р а з л о ж е њ е

Предлагач је преко пуномоћника дана 03.12.2019. године, Основном суду у Вршцу поднела приговор ради убрзања поступка у предмету Основног суда у Вршцу П1 156/18.

Основни суд у Вршцу није прихватио стварну надлежност и решењем од 04.02.2019. године огласио се стварно ненадлежним за поступање у овој правној ствари и предмет по правноснажности доставио Апелационом суду у Београду као стварно надлежном суду на даљу надлежност.

Апелациони суд у Београду није прихватио стварну надлежност и предмет је доставио Врховном касационом суду, ради решавања сукоба стварне надлежности.

Решавајући настали сукоб стварне надлежности на основу члана 30. став 2. Закона о уређењу судова (''Службени гласник РС'' бр. 116/08... 113/17), члана 22. став 2. Закона о парничном поступку (''Службени гласник РС'' бр. 72/11 и 55/14) и чл. 5. и 7. Закона о заштити права на суђење у разумном року (''Службени гласник РС'' бр. 40/2015), Врховни касациони суд је нашао да је за поступање у овом предмету стварно надлежан Апелациони суд у Београду.

У конкретном случају, тужиља је поднела тужбу Основном суду у Вршцу дана 28.05.2014. године ради поништаја решења о отказу. Након тога, тужиља је као предлагач дана 03.12.2019. године Основном суду у Вршцу поднела приговор ради убрзања поступка у предмету Основног суда у Вршцу П1 156/18. Поступајући по захтеву предлагача од стране в.ф. председника суда је након провере података у мега либри утврђено да се у моменту подношења приговора од дана 03.12.2019. године списи налазе у Апелационом суду у Београду ради одлучивања по жалби на првостепену одлуку која је изјављена од стране пуномоћника овде предлагача, 24.07.2018. године.

Према члану 6. став 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року прописано је да поступак у коме се штити право на суђење у разумном року почиње подношењем приговора. Према члану 5. став 1. истог закона прописано је да приговор и жалба могу да се поднесу док се поступак не оконча. Према члану 7. став 1. истог закона прописано је да ''странка подноси приговор суду који води поступак или суду пред којим се води поступак ако сматра да је јавни тужилац повредио њено право''.

Из списа ове правне ствари произилази да је од стране Основног суда у Вршцу донета одлука везано за тужбени захтев тужиље и да се предмет од 03.12.2019. године налази у Апелационом суду у Београду, ради одлучивања по жалби на првостепену одлуку, а која је изјављена од стране пуномоћника овде предлагача. Жалба је изјављена дана 24.07.2018. године.

Из овога произилази да је поступак пред Основним судом у Вршцу за сада окончан, те да се исти води пред Апелационим судом у Београду, ради одлучивања о жалби овде предлагача.

Стога је Врховни касациони суд нашао да је у овој правној ствари за одлучивање о приговору ради заштите права на суђење у разумном року надлежан Апелациони суд у Београду.

На основу изнетог, применом члана 22. став 2. ЗПП и члана 7. став 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року, одлучено је као у изреци.

Председник већа - судија

др Драгиша Б. Слијепчевић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић