Саопштење о састанку одржаном у Апелационом суду у Kрагујевцу

С А О П Ш Т Е Њ Е О САСТАНКУ ОДРЖАНОМ У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ

Председница Врховног касационог суда одржала је 14. 11. 2011. године у Апелационом суду у Крагујевцу састанак са судијама тог суда, вршиоцима функција председника подручних судова, вршиоцима функција председника апелационих судова у Крагујевцу, Новом Саду и Нишу и замеником вршиоца функције председника Апелационог суда у Београду. 

Састанку је присуствовала министарка правде Снежана Маловић. 

На састанку су разматрани резултати рада апелационих судова, а посебно резултати рада Апелационог суда у Крагујевцу и свих судова са подручја тог суда. Оцењено је да су резултати рада Апелационог суда у Крагујевцу добри. 

Вршиоцима функција председника судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу указано је на неке пропусте у поступању по притужбама странака, као и на њихову обавезу да се о притужбама странака детаљно изјасне и да им у законском року одговоре да ли је њихова притужба основана. Истакнут је значај надзора над радом судова које врше непосредно виши судови и Министарство правде са циљем да се пропусти у раду судова отклоне спровођењем наложених мера. Посебна пажња је посвећена значају заједничких консултативних састанака које одржавају апелациони судови ради уједначавања судске праксе.  

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД