Saopštenje o sastanku održanom u Apelacionom sudu u Kragujevcu

S A O P Š T E NJ E O SASTANKU ODRŽANOM U APELACIONOM SUDU U KRAGUJEVCU

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda održala je 14. 11. 2011. godine u Apelacionom sudu u Kragujevcu sastanak sa sudijama tog suda, vršiocima funkcija predsednika područnih sudova, vršiocima funkcija predsednika apelacionih sudova u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu i zamenikom vršioca funkcije predsednika Apelacionog suda u Beogradu. 

Sastanku je prisustvovala ministarka pravde Snežana Malović. 

Na sastanku su razmatrani rezultati rada apelacionih sudova, a posebno rezultati rada Apelacionog suda u Kragujevcu i svih sudova sa područja tog suda. Ocenjeno je da su rezultati rada Apelacionog suda u Kragujevcu dobri. 

Vršiocima funkcija predsednika sudova sa područja Apelacionog suda u Kragujevcu ukazano je na neke propuste u postupanju po pritužbama stranaka, kao i na njihovu obavezu da se o pritužbama stranaka detaljno izjasne i da im u zakonskom roku odgovore da li je njihova pritužba osnovana. Istaknut je značaj nadzora nad radom sudova koje vrše neposredno viši sudovi i Ministarstvo pravde sa ciljem da se propusti u radu sudova otklone sprovođenjem naloženih mera. Posebna pažnja je posvećena značaju zajedničkih konsultativnih sastanaka koje održavaju apelacioni sudovi radi ujednačavanja sudske prakse.  

VRHOVNI KASACIONI SUD