Саопштење са заједничке седнице Грађанског и Кривичног одељења, од 19. марта 2013. године

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Број: Су  I – 7  12/13
19.03.2013. године
Б е о г р а д

Извод из записника са заједничке седнице Грађанског и Кривичног одељења

Врховног касационог суда, од 19.03.2013.године

САОПШТЕЊЕ

Већином гласова присутних чланова сваког одељења одлучено је да се члановима Високог савета судства из реда судија упутити апел да поднесу оставке. ВКС сматра да су они изгубили легитимет, јер 1/3 судија није учествовала у предлагању и избору кандидата за члана ВСС (етичка одговорност), као и да треба да буду позвани на одговорност јер нису испунили законом предвиђене обавезе  (оцењивање судија изабраних на трогодишњи мандат, недоношење општих аката и др.).

Заједничка седница се сагласила да је нужно доношење новог Закона о Високом савету судства, којим би било уређено питање одговорности и разрешења чланова ВСС, али не да законским изменама ретроактивно престане мандат члановима Високог савета судства из ових разлога.