Судска одељења

регулисано чл. 42, 43, (35-38 и 40) Закона о уређењу судова, чл. 15-24 и 27-33 Судског пословника и чл. 26-41 Пословника о уређењу и раду Врховног касационог суда

Законом о уређењу судова прописано је да Врховни касациони суд може имати одељења у складу са Пословником о уређењу и раду Врховног касационог суда.

Према Пословнику о уређењу и раду Врховног касационог суда, одељења у Суду су:

 • Кривично одељење,
 • Грађанско одељење са специјализованим већем за управну материју,
 • Одељење за заштиту права на суђење у разумном року и
 • Одељење судске праксе.

Судско одељење поступа у истој правној области.

Судским одељењем руководи председник одељења, кога по прибављеном мишљењу судија одељења поставља председник суда. Годишњим распоредом послова одређује се и заменик председника одељења.

Председник одељења се стара да се послови у одељењу обављају уредно и благовремено.

У Кривичном, Грађанском одељењу и Одељењу за заштиту права на суђење у разумном року образована су припремна одељења ради испитивања испуњености процесних претпоставки за одлучивање о захтевима за заштиту права на суђење у разумном року и правним лековима у предметима из надлежности Врховног касационог суда.

Кривично одељење чине судије и саветници суда који су годишњим распоредом послова одређени да раде у општим и специјализованим већима образованим за кривичну материју и за прекршајну материју за прекршаје из области јавног реда и мира, саобраћаја и јавне безбедности.

Грађанско одељење чине судије и саветници суда који су годишњим распоредом послова одређени да раде у општим и специјализованим већима образованим за грађанску и управну материју.

Одељење за заштиту права на суђење у разумном року чине судије и саветници суда који су годишњим распоредом послова одређени да раде у предметима првостепене и другостепене заштите права на суђење у разумном року.

Одељење судске праксе чине председник суда, заменик председника суда, председници судских одељења, главни и одговорни уредник Билтена судске праксе, руководиоци евиденције судске праксе у судским одељењима и њихови заменици и саветници суда који раде на пословима евиденције судске праксе.

Рад у одељењима Врховног касационог суда одвија се у већима и у седницама одељења.

Судско веће одлучује у конкретним предметима из надлежности Врховног касационог суда.

Седницу судског већа води председник већа, а предмет износи судија известилац.

Судије у већу, у саставу који се одређује применом процесног закона, већају и доносе одлуке.

Седница одељења Врховног касационог суда разматра питања из делокруга судских одељења.

Седницу одељења сазива председник одељења или председник суда по сопственој иницијативи или на предлог већа.

Седница одељења сазива се и ако између појединих већа настане несагласност у примени прописа или ако једно веће одступи од правног схватања прихваћеног у својој пракси или од правног схватања које су прихватила сва већа.

Правно схватање усвојено на седници одељења обавезује сва већа у саставу одељења.

Седница судског одељења:

 • разматра правна питања;
 • утврђује правна схватања о спорним правним питањима;
 • разматра начине побољшања рада и стручности судија и судијских помоћника;
 • предлаже Општој седници покретање иницијативе за регулисање појединих питања и за измену и допуну постојећих прописа;
 • даје Општој седници иницијативу за стављање предлога за оцењивање уставности и законитости закона и других општих аката и разматра друга питања о којима се одлучује на Општој седници;
 • разматра рад одељења;
 • даје мишљење о раду саветника суда ради оцењивања;
 • разматра питања важна за рад судова;
 • утврђује сентенце које се објављују у Билтену судске праксе,
 • разматра и друга питања из делокруга рада одељења.

Седница одељења може се одржати ако је присутна већина судија одељења.

На седницу одељења позивају се и саветници суда, који учествују у раду седнице.

На седници одељења гласају само судије.

Председник суда увек може да учествује у раду и одлучивању седнице одељења.

Одлука је донета када за њу гласа већина од укупног броја судија из одељења.

Гласање је јавно.

У одлучивању судија не може бити уздржан.

Правно схватање усвојено на седници одељења обавезује сва већа у саставу одељења.

Одељење судске праксе прати и проучава судску праксу, иницира преиспитивање усвојеног правног схватања, обавештава судије и саветнике суда о правним схватањима судских одељења и утврђује који су подаци и документација потребни да се прате у циљу усавршавања судске праксе као и начин њиховог евидентирања, обраде и уношења у публикације, ради обезбеђивања јединствене судске примене права.