Узп 107/2021 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Узп 107/2021
18.05.2021. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Добриле Страјина, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, решавајући о захтеву АА (рођ. АА1) из ..., ... .../..., чији је пуномоћник Иван Д. Нинић, адвокат из ..., ... ..., за преиспитивање судске одлуке – пресуде Управног суда 15 У 15732/18 од 02.02.2021. године, у предмету разрешења јавног извршитеља, у нејавној седници већа одржаној дана 18.05.2021. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Захтев се ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

Подноситељка захтева је дана 29.03.2021. године, путем пуномоћника – адвоката поднела Управном суду захтев за преиспитивање судске одлуке – пресуде Управног суда 15 У 15732/18 од 02.02.2021. године, а који захтев је достављен Врховном касационом суду дана 30.03.2021. године. Побијаном пресудом, ставом првим диспозитива, одбијена је њена тужба поднета против решења Министарства правде Републике Србије број ...-...-.../...-... од 07.08.2018. године, којим је, ставом првим диспозитива, јавни извршитељ АА1, именована решењем министра правде број ...-...-.../...-... од 27.06.2014. године, за подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву, са седиштем у ..., ул. ... бр. .../.., разрешена дужности јавног извршитељ од дана пријема решења. Ставом другим диспозитива одређено је да делатност јавног извршитеља АА1 наставља јавни извршитељ ББ, именована решењем министра правде број ...-...-.../...-... од 27.06.2014. године, која привремено преузима послове док новоименовани јавни извршитељ не почне да ради, а ставом трећим диспозитива овог решења, одређено је да да ће се наведено решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“. Ставом другим диспозитива побијане пресуде одбијен је захтев тужиље за накнаду трошкова управног спора.

У поступку претходног испитивања поднетог захтева Врховни касациони суд је нашао да је захтев неблаговремен.

Одредбом члана 51. став 1. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'' број 111/09), прописано је да се захтев подноси Врховном касационом суду у року од 30 дана од дана достављања странци односно надлежном јавном тужиоцу одлуке суда против које се захтев подноси. Одредбом члана 53. став 1. овог закона прописано је да ће Врховни касациони суд недозвољен или неблаговремен захтев или захтев који је поднело неовлашћено лице одбацити решењем. Одредбом члана 104. став 7. Закона о парничном поступку, која се, на основу члана 74. Закона о управним споровима, сходно примењује на питања поступка по захтеву за преиспитивање судске одлуке, која нису уређена Законом о управним споровима, прописано је да ако је поднесак који је везан за рок предат или упућен ненадлежном суду пре истека рока, а стигне надлежном суду после истека рока, сматраће се да је поднет на време, ако се његово подношење ненадлежном суду може приписати незнању или очигледној омашци подносиоца.

Из поштанске повратнице која се налази у достављеним списима предмета Управног суда види се да је пуномоћнику – адвокату подноситељке захтева побијана пресуда достављена 26.02.2021. године, да је захтев за преиспитивање побијане пресуде поднео пуномоћник – адвокат Управном суду за Врховни касациони суд дана 29.03.2021. године и да је захтев са списима предмета од стране Управног суда достављен Врховном касационом суду дана 30.03.2021. године. Значи, захтев је преко пуномоћника – адвоката подноситељке захтева поднет ненадлежном Управном суду у року, али је Врховном касационом суду стигао после истека рока за подношење, па пошто је захтев предат од стране пуномоћника – адвоката подноситељке захтева и то Управном суду како је то у захтеву означено, за Врховни касациони суд не може се његово подношење ненадлежном суду приписати незнању или очигледној омашци подноситељке, због чега се захтев сматра неблаговремен, као поднет надлежном суду по истеку законског рока за подношење.

Са изнетих разлога, а на основу наведених прописа поднети захтев је неблаговремен, па је Врховни касациони суд применом одредбе члана 53. став 1. Закона о управним споровима, одлучио као у диспозитиву овог решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана 18.05.2021. године, Узп 107/2021

 

Записничар,                                                                                                                       Председник већа – судија,

Љиљана Петровић,с.р.                                                                                                  Катарина Манојловић Андрић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић