Узп 151/2021 4.1.2.7.2 понављање поступка; 4.1.2.1.3.3 заинтересована лица

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Узп 151/2021
16.06.2021. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из ..., ... ..., кога заступа пуномоћник Бранислав Т. Гајицки, адвокат из ..., ... ..., за преиспитивање судске одлуке – решења Управног суда 6 Уп 105/17 од 11.03.2021. године, са противном странком Секретаријатом за имовинске и правне послове града Београда – Сектор за другостепени управни поступак, у предмету инспекцијске мере – понављање поступка, у нејавној седници већа одржаној дана 16.06.2021. године, донео је

П Р Е С У Д У

Захтев се УВАЖАВА, УКИДА СЕ решење Управног суда 6 Уп 105/17 од 11.03.2021. године и предмет враћа Управном суду на поновно одлучивање.

О б р а з л о ж е њ е

Побијаним решењем одбачена је тужба АА из ... за понављање поступка окончаног пресудом Управног суда 16 У 13763/14 од 02.02.2017. године, којом је уважена тужба тужиоца ББ из ..., поништено решење туженог Секретаријата за имовинске и правне послове града Београда – Сектор за другостепени управни поступак ...-... број ...-.../... од 22.07.2014. године и предмет враћен надлежном органу на поновно одлучивање. Решењем Секретаријата за имовинске и правне послове града Београда – Сектор за другостепени управни поступак ...-... број ...-.../... од 22.07.2014. године, одбијена је жалба ББ из ... изјављена против закључка Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Земун – Грађевинске инспекције број ...-.../... од 03.03.2014. године, којим је одбачен предлог за понављање поступка поднет од стране ББ из ... у предмету ВВ из ..., а по окончаном и правноснажном решењу грађевинског инспектора Одељења за инспекцијске послове градске општине Земун – Грађевинска инспекција ...-..../... од 20.04.2010. године, као неблаговремен. Решењем грађевинског инспектора Одељења за инспекцијске послове градске општине Земун – Грађевинска инспекција ...-.../... од 20.04.2010. године, наложено је ВВ из ..., да о свом трошку, у року од једног дана од дана достављања решења уклони радове ближе описане диспозитивом тог решења, како би стан бр. ... у ... зграде у улици ... бр. ... у ... довела у стање пре бесправно изведених радова, као и шупе 1. и 2. у подруму исте зграде.

У захтеву за преиспитивање побијаног решења подносилац понавља наводе тужбе којима указује да му у поступку окончаном пресудом Управног суда 16 У 13763/14 од 02.02.2017. године није омогућено да учествује иако је имао положај заинтересованог лица, односно да је био заинтересовано лице и у управном поступку који је претходио управном спору. Наводи да му је као заинтересованом лицу Управни суд доставио тужбу на одговор и да је он дао одговор на тужбу. Истиче да му је тиме Управни суд признао статус заинтересованог лица, а потом му није омогућио учешће у поступку. Стога сматра да су били испуњени услови да Управни суд по његовој тужби, на основу одредбе члана 156. став 1. тачка 6) Закона о управним споровима, дозволи понављање поступка. Предлаже да Врховни касациони суд захтев уважи и побијано решење преиначи.

Противна странка није доставила одговор на захтев.

Поступајући по поднетом захтеву и испитујући побијано решење у границама захтева, а у смислу члана 54. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09), Врховни касациони суд је нашао да је захтев основан.

Према образложењу побијаног решења, Управни суд је применом одредбе члана 60. Закона о управним споровима одбацио тужбу, јер је нашао да тужилац није учинио вероватним постојање законског основа из члана 56. став 1. тачка 6) Закона о управним споровима за понављање судског поступка окончаног пресудом тог суда 16 У 13763/14 од 02.02.2017. године. Ово стога што тужилац АА из ... у поступку окончаном пресудом Управног суда 16 У 13763/14 од 02.02.2017. године, није имао статус заинтересованог лица без обзира на то што му је суд у том поступку, очигледном омашком, доставио тужбу на одговор.

Оцењујући законитост побијаног решења, Врховни касациони суд налази да је Управни суд доношењем побијаног решења битно повредио правила поступка, и то повредом права подносиоца на образложену судску одлуку. Наиме, Управни суд је у образложењу оспореног решења пропустио да оцени од каквог је значаја околност коју подносилац у поднетој тужби заправо истиче, да је био заинтересовано лице и у управном поступку који је претходио управном спору.

Врховни касациони суд указује да у образложењу правилно образложене одлуке морају бити наведена и размотрена суштинска питања за доношење одлуке, односно наведени одговарајући и довољни разлози за одлуку.

АА је Управном суду поднео тужбу за понављање судског поступка због разлога прописаног одредбом члана 56. став 1. тачка 6) Закона о управним споровима, наводећи да му као заинтересованом лицу није омогућено да учествује у управном спору. Према члану 13. истог закона, заинтересовано лице јесте лице коме би поништај оспореног управног акта непосредно био на штету. Заинтересовано лице у управном спору је једна од странака и суд је, следствено томе, дужан да му омогући учешће у спору. Наводима тужиоца, овде подносиоца захтева, да је био заинтересовано лице и у управном поступку који је претходио управном спору се у суштини указује да се у конкретном случају ради о вишестраначкој управној ствари, односно да се лицу које је имало статус заинтересованог лица у вишестраначком управном поступку у коме је донет управни акт, мора признати својство странке – заинтересованог лица и у управно-судском поступку који се води ради поништаја тог управног аката. Према томе, ради се о суштинском питању за доношење одлуке, које Управни суд није оценио у побијаном решењу.

Имајући у виду изложено, Врховни касациони суд је нашао да су побијаним решењем повређена правила поступка која су од утицаја на решење ствари, па је, на основу одредбе члана 55. став 2. Закона о управним споровима, одлучио као у диспозитиву ове пресуде и предмет вратио Управном суду да донесе нову, правилно образложену одлуку о приговору подносилаца.

ПРЕСУЂЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана 16.06.2021. године, Узп 151/2021

Записничар,                                                                                                 Председник већа – судија,

Драгица Вранић,с.р.                                                                                 Катарина Манојловић Андрић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић