Uzp 151/2021 4.1.2.7.2 ponavljanje postupka; 4.1.2.1.3.3 zainteresovana lica

Republika Srbija
VRHOVNI KASACIONI SUD
Uzp 151/2021
16.06.2021. godina
Beograd

U IME NARODA

Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Tatjane Matković Stefanović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz ..., ... ..., koga zastupa punomoćnik Branislav T. Gajicki, advokat iz ..., ... ..., za preispitivanje sudske odluke – rešenja Upravnog suda 6 Up 105/17 od 11.03.2021. godine, sa protivnom strankom Sekretarijatom za imovinske i pravne poslove grada Beograda – Sektor za drugostepeni upravni postupak, u predmetu inspekcijske mere – ponavljanje postupka, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 16.06.2021. godine, doneo je

P R E S U D U

Zahtev se UVAŽAVA, UKIDA SE rešenje Upravnog suda 6 Up 105/17 od 11.03.2021. godine i predmet vraća Upravnom sudu na ponovno odlučivanje.

O b r a z l o ž e nj e

Pobijanim rešenjem odbačena je tužba AA iz ... za ponavljanje postupka okončanog presudom Upravnog suda 16 U 13763/14 od 02.02.2017. godine, kojom je uvažena tužba tužioca BB iz ..., poništeno rešenje tuženog Sekretarijata za imovinske i pravne poslove grada Beograda – Sektor za drugostepeni upravni postupak ...-... broj ...-.../... od 22.07.2014. godine i predmet vraćen nadležnom organu na ponovno odlučivanje. Rešenjem Sekretarijata za imovinske i pravne poslove grada Beograda – Sektor za drugostepeni upravni postupak ...-... broj ...-.../... od 22.07.2014. godine, odbijena je žalba BB iz ... izjavljena protiv zaključka Odeljenja za inspekcijske poslove Uprave gradske opštine Zemun – Građevinske inspekcije broj ...-.../... od 03.03.2014. godine, kojim je odbačen predlog za ponavljanje postupka podnet od strane BB iz ... u predmetu VV iz ..., a po okončanom i pravnosnažnom rešenju građevinskog inspektora Odeljenja za inspekcijske poslove gradske opštine Zemun – Građevinska inspekcija ...-..../... od 20.04.2010. godine, kao neblagovremen. Rešenjem građevinskog inspektora Odeljenja za inspekcijske poslove gradske opštine Zemun – Građevinska inspekcija ...-.../... od 20.04.2010. godine, naloženo je VV iz ..., da o svom trošku, u roku od jednog dana od dana dostavljanja rešenja ukloni radove bliže opisane dispozitivom tog rešenja, kako bi stan br. ... u ... zgrade u ulici ... br. ... u ... dovela u stanje pre bespravno izvedenih radova, kao i šupe 1. i 2. u podrumu iste zgrade.

U zahtevu za preispitivanje pobijanog rešenja podnosilac ponavlja navode tužbe kojima ukazuje da mu u postupku okončanom presudom Upravnog suda 16 U 13763/14 od 02.02.2017. godine nije omogućeno da učestvuje iako je imao položaj zainteresovanog lica, odnosno da je bio zainteresovano lice i u upravnom postupku koji je prethodio upravnom sporu. Navodi da mu je kao zainteresovanom licu Upravni sud dostavio tužbu na odgovor i da je on dao odgovor na tužbu. Ističe da mu je time Upravni sud priznao status zainteresovanog lica, a potom mu nije omogućio učešće u postupku. Stoga smatra da su bili ispunjeni uslovi da Upravni sud po njegovoj tužbi, na osnovu odredbe člana 156. stav 1. tačka 6) Zakona o upravnim sporovima, dozvoli ponavljanje postupka. Predlaže da Vrhovni kasacioni sud zahtev uvaži i pobijano rešenje preinači.

Protivna stranka nije dostavila odgovor na zahtev.

Postupajući po podnetom zahtevu i ispitujući pobijano rešenje u granicama zahteva, a u smislu člana 54. Zakona o upravnim sporovima (''Službeni glasnik RS'', broj 111/09), Vrhovni kasacioni sud je našao da je zahtev osnovan.

Prema obrazloženju pobijanog rešenja, Upravni sud je primenom odredbe člana 60. Zakona o upravnim sporovima odbacio tužbu, jer je našao da tužilac nije učinio verovatnim postojanje zakonskog osnova iz člana 56. stav 1. tačka 6) Zakona o upravnim sporovima za ponavljanje sudskog postupka okončanog presudom tog suda 16 U 13763/14 od 02.02.2017. godine. Ovo stoga što tužilac AA iz ... u postupku okončanom presudom Upravnog suda 16 U 13763/14 od 02.02.2017. godine, nije imao status zainteresovanog lica bez obzira na to što mu je sud u tom postupku, očiglednom omaškom, dostavio tužbu na odgovor.

Ocenjujući zakonitost pobijanog rešenja, Vrhovni kasacioni sud nalazi da je Upravni sud donošenjem pobijanog rešenja bitno povredio pravila postupka, i to povredom prava podnosioca na obrazloženu sudsku odluku. Naime, Upravni sud je u obrazloženju osporenog rešenja propustio da oceni od kakvog je značaja okolnost koju podnosilac u podnetoj tužbi zapravo ističe, da je bio zainteresovano lice i u upravnom postupku koji je prethodio upravnom sporu.

Vrhovni kasacioni sud ukazuje da u obrazloženju pravilno obrazložene odluke moraju biti navedena i razmotrena suštinska pitanja za donošenje odluke, odnosno navedeni odgovarajući i dovoljni razlozi za odluku.

AA je Upravnom sudu podneo tužbu za ponavljanje sudskog postupka zbog razloga propisanog odredbom člana 56. stav 1. tačka 6) Zakona o upravnim sporovima, navodeći da mu kao zainteresovanom licu nije omogućeno da učestvuje u upravnom sporu. Prema članu 13. istog zakona, zainteresovano lice jeste lice kome bi poništaj osporenog upravnog akta neposredno bio na štetu. Zainteresovano lice u upravnom sporu je jedna od stranaka i sud je, sledstveno tome, dužan da mu omogući učešće u sporu. Navodima tužioca, ovde podnosioca zahteva, da je bio zainteresovano lice i u upravnom postupku koji je prethodio upravnom sporu se u suštini ukazuje da se u konkretnom slučaju radi o višestranačkoj upravnoj stvari, odnosno da se licu koje je imalo status zainteresovanog lica u višestranačkom upravnom postupku u kome je donet upravni akt, mora priznati svojstvo stranke – zainteresovanog lica i u upravno-sudskom postupku koji se vodi radi poništaja tog upravnog akata. Prema tome, radi se o suštinskom pitanju za donošenje odluke, koje Upravni sud nije ocenio u pobijanom rešenju.

Imajući u vidu izloženo, Vrhovni kasacioni sud je našao da su pobijanim rešenjem povređena pravila postupka koja su od uticaja na rešenje stvari, pa je, na osnovu odredbe člana 55. stav 2. Zakona o upravnim sporovima, odlučio kao u dispozitivu ove presude i predmet vratio Upravnom sudu da donese novu, pravilno obrazloženu odluku o prigovoru podnosilaca.

PRESUĐENO U VRHOVNOM KASACIONOM SUDU

dana 16.06.2021. godine, Uzp 151/2021

Zapisničar,                                                                                                 Predsednik veća – sudija,

Dragica Vranić,s.r.                                                                                 Katarina Manojlović Andrić,s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Marina Antonić