Управитељ суда

регулисано чл. 55а Закона о уређењу судова, чл. 7 ст. 1 и 2 и чл. 73 Судског пословника и чл. 13 тачка 1 Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Суду

Законом о уређењу судова прописано је да суд републичког ранга, апелациони суд и суд са 30 и више судија има управитеља суда.

Ако се више судова налази у истој згради, могу имати заједничког управитеља суда који се одређује у складу са договором председника тих судова.

Председник суда поверава управитељу суда обављање материјално-финансијских и организационо-техничких послова.

Послови управитеља суда се детаљније уређују Судским пословником.

Судским пословником у чл. 7 прописано је да председнику суда у пословима судске управе помаже и управитељ суда, и да се у већим судовима може организовати и посебна организациона јединица за вршење послова судске управе којом руководи организатор послова у суду (управитељ суда).

Чланом 73 Судског пословника, утврђено је да управитељ суда помаже председнику у пословима судске управе који се односе на финансијско-материјално и административно-техничко пословање суда у складу са законом, овим пословником и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду, а може обављати и друге послове по налогу председника.

Опис послова за радно место управитеља Суда детаљно је утврђен у акту о систематизацији радних места у чл. 13 Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Врховном касационом суду. Тако, управитељ суда помаже председнику суда у пословима судске управе који се односе на финансијско-материјално и административно-техничко пословање суда; прати усклађеност и ефикасност рада организационих јединица у суду и отклања уочене слабости и недостатке; израђује разне извештаје и анализе из делокруга послова које обавља; управља зградом суда, у складу са овлашћењима председника суда; у сарадњи са руководиоцем Службе за финансијско-материјалне послове припрема акт о раду буџетског рачуноводства и акт о поступку јавне набавке у Суду; учествује у припреми нацрта финансијког плана и завршног рачуна; прати извршење буџета и контролише коришћење буџетских, сопствених и донаторских средстава; учествује у изради стратешког плана заједно са секретаром суда; обавља и друге послове по налогу председника суда, коме је одговоран за свој рад.

Детаљнији опис послова и услови потребни за обављање послова на радном месту управитеља суда у Суду, као и прописано звање, односно положај детаљније су наведени у чл. 13 тачки 1 Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Врховном касационом суду.