58. Годишње саветовање Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић учествује на 58. Годишњем саветовању Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу „Организација правосуђа и ефикасност судске заштите - Европски стандарди и стање у Србији“, које се одржава од 20. до 23. септембра 2018. године на Златибору.

Председник Врховног касационог суда обратио се на свечаном отварању Саветовања. „Уједначена примена права је есенцијална за принцип једнакости пред законом, уједначена и доследна судска пракса може смањити потребу да се случајеви решавају пред судом“, рекао је председник Милојевић.

Говорећи о великој оптерећености судова, председник Врховног касационог суда је нагласио неопходност решавања проблема оптерећености судова у циљу избегавања кршења права на суђење у разумном року.

На Саветовању учествују и судије и саветници Кривичног одељења Врховног касационог суда.

Са­ве­то­ва­ње се одр­жа­ва у са­рад­њи са министарством правде, Мисијом ОЕБС-а у Србији, Пра­во­суд­ном ака­де­ми­јом и Институтом за криминолошка и социолошка истраживања.