Cаопштење Опште седнице Врховног касационог суда (03.09.2012)

САОПШТЕЊЕ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА

На основу члана 89. став 2. Закона о Уставном суду, Уставни суд  је поништавао судске одлуке. Општа седница Врховног суда Србије одржана септембра месеца 2009. године, изразила је мишљење да је такво поступање Уставног суда  супротно члановима 143. и 145. Устава Републике Србије, по коме одлуке судова могу да преиспитују само судови, у за то прописаном поступку.

На иницијативу Грађанског одељења Врховног касационог суда и Високог савета судства, Законом о изменама и допунама Закона о Уставном суду („Сл. гласник РС“, број 99 од 27.12.2011. године) промењена је цитирана одредба члана 89. Закона о Уставном суду, тако да Уставни суд више не може да поништава судске одлуке и сада  гласи (ставови 2. и 3):

„Када Уставни суд утврди да је оспореним појединачним актом или радњом, повређено или ускраћено људско или мањинско право и слобода зајемчена Уставом, може поништити појединачни акт, осим судске одлуке, забранити даље вршење радње или одредити предузимање друге мере или радње којом се отклањају штетне последице утврђене повреде или ускраћивања зајемчених права и слобода и одредити начин правичног задовољења подносиоца.“

Поводом одлуке Уставног суда  са седнице од 12.07.2012. године, да по службеној дужности покрене поступак за оцену уставности цитираног члана Закона о Уставном суду, као и отвореног писма једног од судија Врховног касационог суда, коју је упутио министру правде тим поводом, Врховни касациони суд је на Општој седници одржаној 03.09.2012. године, закључио да је овом изменом, Закон о Уставном суду  усаглашен са Уставом Републике Србије, чиме је отклоњена настала правна несигурност.